Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:559 (2004-2005)
Innlevert: 24.02.2005
Sendt: 25.02.2005
Besvart: 04.03.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Moss kommune har store problemer med ferjekøer gjennom byen på grunn av fergesambandet Moss-Horten. Vegdirektoratet skal nå i gang med et prøveprosjekt med AutoPASS på ferjer. Vegdirektoratet uttaler i Moss Avis 21. oktober 2004 at dette først skal skje på syv ferjesamband på Vestlandet og i Nord-Norge.
Kan statsråden ta initiativ til at et slikt system utprøves av Bastø-Fosenferjene mellom Moss og Horten som ett av de syv ferjesambandene som nå skal utprøves?

Begrunnelse

Med en slik AutoPASS-brikke vil bilene kunne passere gjennom bomstasjonen uten å måtte stoppe. Det ville betraktelig redusere de store køproblemene i Moss i dag.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Gjennom prosjektet AutoPASS-Samordnet betaling er målet at trafikantene skal kunne benytte samme betalingsmiddel, dvs. brikke eller kort, i bomstasjoner og på riksvegferjer. Det tas sikte på å legge spørsmålet om ev. generell innføring av AutoPASS i ferjedriften fram for Stortinget i løpet av 2005.

For å legge til rette for en samordning av betalingen mellom land og sjø, må ferjetakstregulativet revideres og forenkles. I øyeblikket er et forenklet takstregulativ under utprøvning i sju riksvegferjesamband. Blant annet er passasjerbetalingen inkludert i kjøretøytakstene. I ett av disse sambandene, Flakk-Rørvik, skal det prøves ut betaling ved bruk av AutoPASS-brikken. Ifølge fremdriftsplanen skal dette igangsettes i løpet av våren/sommeren 2005. Det er ikke hensiktsmessig å prøve dette ut i andre samband før systemet er prøvd og i drift i sambandet Flakk-Rørvik.

Utvikling av utstyr for brikkebetaling kan gi effektiviseringsgevinster i enkelte ferjesamband. I andre samband, med liten trafikk, er det neppe hensiktsmessig med brikkebetaling. Her vil det bli innført et AutoPASS-kort som kan inneholde samme informasjon som en AutoPASS-brikke.

Ferjesambandet Moss-Horten er ikke inkludert i den tilskuddsberettigede riksvegferjedriften. Et forenklet takstsystem (uten passasjerbetaling) vil derfor kunne komplisere en ev. innføring av AutoPASS i dette sambandet. Dette er forhold som må vurderes nærmere.