Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:566 (2004-2005)
Innlevert: 28.02.2005
Sendt: 28.02.2005
Besvart: 10.03.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Det vises til oppslag i Dagsavisen 24. februar i år, hvor det fremkommer at Tysklands finansminister har gjort fremstøt mot EU om å avgiftsbelegge drivstoff på fly. Frankrikes president Chirac har foreslått lignende. Avgiften skal etter forslaget, benyttes til å få Afrika ut av fattigdomsfella.
Støtter statsråden et slikt forslag, og vil han ta opp saken i internasjonale fora, for eksempel på nordisk minister frokost i Brussel i mars, og mener han at inntektene av ev. avgift må tilfalle FNs arbeid?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Veksten i flytrafikken fører til at CO2-utslippene fra sivil luftfart stadig vokser. Det er derfor viktig at det utvikles effektive tiltak og virkemidler på dette feltet.

Norge innførte 1. januar 1999 CO2-avgift på drivstoff til bruk i nasjonal og internasjonal luftfart i Norge. Avgiften måtte imidlertid oppheves på flydrivstoff brukt til internasjonal flytrafikk. Årsaken var at avgiftene ble vurdert å komme i konflikt med avgiftsbestemmelsene i bilaterale luftfartsavtaler som Norge har inngått med en rekke land.

Det internasjonale arbeidet for å få til reduserte utslipp fra luftfarten foregår primært i den internasjonale luftfartsorganisasjonen, ICAO. ICAOs miljøkomité (CAEP) har utredet ulike tiltak og virkemidler for å redusere utslippene. Norge er medlem i ICAO og arbeider for at de internasjonale reduksjonsmålene blir så ambisiøse som mulig, og har vært en pådriver i arbeidet for økonomiske virkemidler.

Vi vet at økt bistand til utviklingslandene, herunder Afrika, er helt nødvendig for å nå FNs tusenårsmål. Under konferansen for finansiering for utvikling i Monterrey i 2002 forpliktet giverlandene seg til en betydelig økning i bistandsvolumet. Konferansen fremhevet også betydningen av nye kreative finansieringsordninger. I Innst. S. nr. 118 (2003-2004) peker Stortinget på at spørsmålet om globale finansieringsordninger er en komplisert problemstilling, og at det er nødvendig med en dypere teknisk og politisk diskusjon om både behovet for finansiering og muligheter for nye inntekstkilder. Jeg viser for øvrig til svaret på spørsmål nr. 563 fra stortingsrepresentanten Øyvind Korsberg, vedrørende Norges Naturvernforbunds ønske om å innføre avgift på flyreiser.

Jeg vurderer det som positivt at land i EU arbeider for løsninger som kan gjøre det mulig å innføre avgifter også på CO2-utslipp fra drivstoff til bruk i internasjonal luftfart. Regjeringen er positiv til en slik finansieringsordning som noen EU-land foreslår, forutsatt at den er robust, teknisk gjennomførbar, ikke legger utilbørlige byrder på utviklingslandene og kan få internasjonal tilslutning. Det er videre en forutsetning at inntektene fra en slik ordning kommer i tillegg til den ordinære utviklingsbistanden. Jeg synes forslaget er interessant og vil ta det opp med mine kollegaer på en egnet måte.