Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:565 (2004-2005)
Innlevert: 28.02.2005
Sendt: 28.02.2005
Besvart: 08.03.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Hvor stor andel av samferdselsinvesteringene har blitt brukt i en radius av 12 mil fra Oslo totalt sett for perioden 2001-2005 og årlig i perioden 1990 og frem til i dag (i prosent og faktiske tall)?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Vedlagt følger oversikt over anslåtte årlige statlige bevilgninger til veg- og jernbaneinvesteringer innenfor et område med en radius på 120 km fra Oslo (12-mil sonen) i perioden 1990-2005. Området omfatter fylkene Østfold, Akershus, Oslo og Vestfold samt deler av fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark. Oversikten er utarbeidet på grunnlag av beregninger innhentet fra Vegdirektoratet og Jernbaneverket. Alle tall er omregnet til 2005-kr og avrundet til nærmeste 10 mill. kr. Bare de delene av bompengeprosjektene som er finansiert over statsbudsjettet er med i tallgrunnlaget. Videre er OPS-prosjektene holdt utenfor.

Beregningene viser at statlige vegbevilgninger innenfor 12-mil sonen utgjorde 36 pst av de samlede bevilgningene i sektoren i perioden 2001-2005, mens tilsvarende andel for jernbanebevilgningene er på 54 pst, jf. vedlagte tabell. For veg og jernbane sett under ett har 41 pst av investeringene blitt brukt i en radius av 12 mil fra Oslo. Til sammenlikning bor det i overkant av 2 mill. mennesker i dette området, som utgjør om lag 45 pst av folkemengden i Norge.

For veg omfatter beløpene anslåtte bevilgninger på kap. 1320 post 30 Riksveginvesteringer, post 31 Rassikring, tidligere post 32 Legging av fast dekke på riksveger, post 60 Forsøk og tidligere kap. 1331 Tilskudd til kollektivtrafikktiltak i storbyområdene. For fylkesvise bevilgninger som ikke er fordelt på navngitte strekninger (midler til mindre investeringstiltak, planlegging og grunnerverv mm), er det for de fylkene som bare delvis inngår i 12-mil sonen lagt til grunn at 50 pst. har gått til tiltak innenfor det aktuelle området. I tråd med tidligere praksis omfatter oppgitte totale statlige bevilginger bare de midlene på post 30 som er rute- eller fylkesfordelt.

For jernbane omfatter beløpene anslåtte bevilgninger på kap. 1350 post 30 Investeringer. Det er for perioden 1990-1998 benyttet bevilgningstall i de årlige budsjettproposisjonene, dvs. St.prp. nr. 1. Fra og med 1999 er bevilgning ved slutten av det enkelte år benyttet, slik at det er tatt hensyn til bevilgningsendringer gjennom de enkelte år. Investeringer i Gardermobanen i årene 1995-1999, som beløper seg til om lag 9,9 mrd. 2005-kr, inngår ikke i den vedlagte tabellen. Denne utbyggingen ble opprinnelig finansiert ved lån til NSB Gardermobanen AS.

Avinor har oppgitt tall for investeringer i luftfart, som omfatter Luftfartsverkets og senere Avinors investeringer i flyplasser og kontrollsentraler. For hele landet sett under ett beløper investeringene seg i årene 1990-2004 til om lag 27,1 mrd. 2005-kr. Investeringer innenfor 12-mil sonen omfatter investeringene på den tidligere hovedflyplassen Fornebu, Røyken kontrollsentral, grunnerverv, innskudd ved utbyggingen av Oslo Lufthavn, Gardermoen mv. Totale investeringer innenfor 12-mil sonen er om lag 17,1 mrd. 2005-kr. Investeringene i hovedflyplassen i årene 1993-2004 beløper seg til om lag 13,4 mrd. 2005-kr og er i sin helhet brukerfinansiert av tidligere Luftfartsverket som forvaltningsbedrift, senere Avinor AS og ved statslån. Utbyggingen av hovedflyplassen er videre skjedd i regi av Oslo Lufthavn AS og investeringene i hovedflyplassprosjektet betjenes fullt ut av Oslo Lufthavn AS ovenfor Avinor og staten på kommersielt grunnlag.

Vedlegg til svar:

Tabell over bevilgninger til veg- og jernbaneinvesteringer i årene 1990-2005.

Bevilgninger til veg- og jernbaneinvesteringer i årene 1990-2005

Mill. 2005-kr

Veg Jernbane1 Totalt

år 12-mil sone Landet % 12-mil sone Landet % 12-mil sone Landet %

1990 1290 4320 30 90 740 12 1380 5060 27

1991 1950 5890 33 400 670 60 2350 6560 36

1992 2310 5700 41 470 1150 41 2780 6850 41

1993 2120 5910 36 670 1270 53 2790 7180 39

1994 1930 5370 36 710 1070 66 2640 6440 41

1995 1980 5240 38 700 1160 60 2680 6400 42

1996 2080 5160 40 910 1590 57 2990 6750 44

1997 1910 4630 41 980 1470 67 2890 6100 47

1998 2000 4870 41 1020 1430 71 3020 6300 48

1999 1900 4730 40 910 1500 61 2810 6230 45

2000 1640 4560 36 490 1290 38 2130 5850 36

2001 1640 4560 36 490 1510 32 2130 6070 35

2002 1820 5170 35 690 1360 51 2510 6530 38

2003 1650 4720 35 1000 1550 65 2650 6270 42

2004 1950 5040 39 1120 1860 60 3070 6900 44

2005 1800 5100 35 1040 1710 61 2840 6810 42

Sum 29970 80970 37 11690 21330 55 41660 102300 41

Sum 2001-2005 8860 24590 36 4340 7990 54 13200 32580 41

1 Bevilgninger ekskl. Gardermobanen