Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:563 (2004-2005)
Innlevert: 25.02.2005
Sendt: 28.02.2005
Besvart: 10.03.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I Rogalands Avis 23. februar 2005 omtales Naturvernforbundets ønske om å legge en ekstraavgift på 10 euro på flyreiser, og gi pengene til fattige i Afrika. Forslaget gis selvsagt et miljøalibi i form av mulige reduserte CO2-utslipp. Statsråden har tidligere uttalt at han vil øke avgiftene på flydrivstoff, og hans uttalelser i forbindelse med saken i Rogalands Avis kan tolkes som om at han mener Norge bør innføre en slik ekstraavgift.
Har statsråden foretatt seg noe i denne retning?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Veksten i flytrafikken fører til at CO2-utslippene fra sivil luftfart stadig vokser. Det er derfor viktig at det utvikles effektive tiltak og virkemidler på dette feltet.

Norge innførte 1. januar 1999 CO2-avgift på drivstoff til bruk i nasjonal og internasjonal luftfart i Norge. Avgiften måtte imidlertid oppheves på flydrivstoff brukt til internasjonal flytrafikk. Årsaken var at avgiftene ble vurdert å komme i konflikt med avgiftsbestemmelsene i bilaterale luftfartsavtaler som Norge har inngått med en rekke land.

Det internasjonale arbeidet for å få til reduserte utslipp fra luftfarten foregår primært i den internasjonale luftfartsorganisasjonen, ICAO. ICAOs miljøkomité (CAEP) har utredet ulike tiltak og virkemidler for å redusere utslippene. Norge er medlem i ICAO og arbeider for at de internasjonale reduksjonsmålene blir så ambisiøse som mulig, og har vært en pådriver i arbeidet for økonomiske virkemidler.

Norges Naturvernforbund har uttalt at de ønsker en avgift på hver flyreise på 10 euro, og at pengene skal gå til bistand til Afrika. Bakgrunnen for utspillet er hentet fra Tysklands finansminister Hans Eichels forslag om å avgiftsbelegge drivstoff til flytransport, og øremerke avgiften til økt bistand i Afrika. EUs finansministere diskuterte nylig forslaget og Frankrike er positiv til en slik avgift. Vi vet at økt bistand til utviklingslandene, herunder Afrika, er helt nødvendig for å nå FNs tusenårsmål. Under konferansen for finansiering for utvikling i Monterrey i 2002 forpliktet giverlandene seg til en betydelig økning i bistandsvolumet. Konferansen fremhevet også betydningen av nye kreative finansieringsordninger. I Innst. S. nr. 118 (2003-2004) peker Stortinget på at spørsmålet om globale finansieringsordninger er en komplisert problemstilling, og at det er nødvendig med en dypere teknisk og politisk diskusjon om både behovet for finansiering og muligheter for nye inntekstkilder. Jeg viser for øvrig til mitt svar på spørsmål nr. 566 fra stortingsrepresentant Langeland, vedrørende avgift på drivstoff til fly.

Jeg vurderer det som positivt at land i EU arbeider for løsninger som kan gjøre det mulig å innføre avgifter også på CO2-utslipp fra drivstoff til bruk i internasjonal luftfart. Regjeringen er positiv til en slik finansieringsordning som noen EU-land foreslår, forutsatt at den er robust, teknisk gjennomførbar, ikke legger utilbørlige byrder på utviklingslandene og kan få internasjonal tilslutning. Det er videre en forutsetning at inntektene fra en slik ordning kommer i tillegg til den ordinære utviklingsbistanden. Jeg synes forslaget om en internasjonal flyavgift er interessant og vil ta det opp med mine kollegaer på en egnet måte.