Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:567 (2004-2005)
Innlevert: 28.02.2005
Sendt: 28.02.2005
Besvart: 08.03.2005 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Bokollektivet ved Oslo krisesenter for minoritetskvinner er stengt og departementet har avslått driftsstøtte til Kirkens Bymisjon og Røde Kors for fortsatt drift og har ved det ansvaret for at tilbudet forsvinner uten at noe nytt og bedre kommer i stedet. Minoritetskvinner har nå færre tilbud i vanskelige situasjoner.
Hva er grunnen til at Regjeringen mener tilbudet til minoritetskvinner i krise er godt nok uten dette kollektivet i drift, og hvilke tilbud er pr. dato på plass for å bistå minoritetskvinner i krise?

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Tanken med Bokollektivet var at det skulle være et tilfuktsted for unge kvinner med minoritetsetnisk bakgrunn som måtte bryte med familie og/eller ektemenn på grunn av tvang, trusler og vold, herunder tvangsekteskap. Bokollektivet har vært i drift siden 2000.

Barne- og familiedepartementet har ikke sagt nei til videre drift av Bokollektivet i Oslo. Bokollektivet ble nedlagt av Oslo krisesenter, og Oslo krisesenter har ikke søkt om midler fra departementet til videre drift før de la det ned. Den nye finansieringsordningen for krisesentrene ville også gjort det enklere økonomisk å drive tilbudet i 2005 ved at statens dekningsandel er økt fra 50 til 80 pst. av driftsutgiftene. Den resterende delen dekkes av kommunen.

Jeg ser helt klart at disse kvinnene har et beskyttelsesbehov, og for at de skal få et best mulig tilbud mener jeg derfor at det er helt nødvendig at det foretas en helhetlig vurdering av både behov, tilbudsform, hvor tilbudet best kan gis og hvilke instanser som kan være med å finansiere et slikt tilbud. En slik vurdering mener jeg er helt nødvendig ikke minst for kvinnenes egen skyld. Søknaden fra Kirkens Bymisjon og Røde Kors om et nytt og utvidet tilbud vil derfor bli utredet og tatt stilling til i løpet av våren. Siden tilskudd til krisetiltak betinger kommunal grunnfinansiering, vil søknaden også bli drøftet med Oslo kommune.

Ingen kvinner har blitt satt på gata. Oslo krisesenter har opplyst at de kan tilrettelegge et tilbud for disse kvinnene med 2-3 sengeplasser til enhver tid. Mange av kvinnene vil også kunne omfattes av det ordinære tilbudet ved krisesentrene. For de som i dag er i direkte fare vil politiet kunne iverksette beskyttelsestiltak med hemmelig adresse og/eller fiktiv identitet.

Ingen er tjent med at disse kvinnene igjen utsettes for vold eller trusler fordi det ikke tas ansvar for de tiltak som iverksettes og dekkes av det offentlige.