Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:568 (2004-2005)
Innlevert: 28.02.2005
Sendt: 28.02.2005
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 03.03.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I Budsjett-innst. S. nr. 5 (2004 2005) skriver regjeringspartiene at konsekvensene av forsikringsvirksomhetsloven bestemmelser om reguleringspremie vil bli vurdert ved evaluering av forsikringsvirksomhetsloven kap. 8b og at lovreglene bør virke en tid før evaluering.
Hvilken metode vil Regjeringen bruke for å evaluere om bestemmelsene i praksis virker hindrende for rekruttering av personer med yrkeshemming inn i arbeidslivet, og når kommer evalueringen?

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Spørsmålet ble overført fra arbeids- og sosialministeren.

Regjeringen Bondevik II la i Ot.prp. nr. 11 (2003-2004) frem forlag til nytt kapittel om kommunale pensjonsordninger i forsikringsvirksomhetsloven. Som det fremgår av proposisjonen kapittel 0 er formålet med det nye kapittel 8b "[...] å skape ryddige konkurranseforhold i markedet for kommunale pensjonsordninger." Lovforslaget i proposisjonen bygget på Banklovkommisjonens lovforslag i NOU 2003: 11 "Konkurranse i kollektiv livsforsikring".

Bakgrunnen for forslaget til nytt kap. 8b i forsikringsvirksomhetsloven var at bare ett livsforsikringsselskap (Kommunal Landspensjonskasse) hadde hatt adgang til å tilby et forsikringsprodukt som ble ansett å oppfylle de krav Hovedtariffavtalen for kommunal sektor stiller til finansieringssystemet for kommunale pensjonsordninger. Systemet for finansiering av dette produktet i KLP var basert på en dispensasjon fra forsikringsvirksomhetsloven § 7-6. Etter innføring av det nye kap. 8b i forsikringsvirksomhetsloven er det lovfestet to ulike prinsipper for beregning av premier i kommunal sektor, et prinsipp som bygger på "ordinær" premieberegning etter forsikringsvirksomhetsloven § 7-6 og et som innebærer premieutjevning etter bestemmelsene i kap. 8b. De nye lovbestemmelsene i kap. 8b trådte i kraft 1. januar 2004 og kan tas i bruk av samtlige livsforsikringsselskaper.

Banklovkommisjonen forslag til nytt kap. 8b bygget på den praksis som over årene var utviklet innenfor Kommunal Landspensjonskasses kommunale fellesordning, og dette lovforslaget ble fulgt opp av departementet i proposisjonen. Departementet la i vurderingen av forslaget fra Banklovkommisjonen vekt på at forslaget hadde fått bred støtte i høringen, og at forslaget fremsto som en god løsning i forhold til øke konkurransen om de kommunale pensjonsordninger. Departementet skrev imidlertid også i proposisjonen kap. 2.4.2:

"Departementet legger imidlertid til grunn at regelverket skal evalueres og eventuelt justeres dersom det viser seg at løsningene har uforutsette uheldige konsekvenser, eller at det likevel ikke opprettes virksom konkurranse mellom markedsaktørene."

Målsettingen om å evaluere kap. 8b i forsikringsvirksomhetsloven ligger fast. Kapittelet har nå virket i noe over ett år. Først når kap. 8b har virket i noe lengre tid er det etter min vurdering hensiktsmessig å ta initiativ til en systematisk innhenting og gjennomgang av erfaringene med sikte på å evaluere kapittelet. Hvilke metode som da skal benyttes, bør etter min vurdering tas stilling til på faglig grunnlag, og i sammenheng med at evalueringen gjennomføres.