Skriftlig spørsmål fra Torny Pedersen (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:569 (2004-2005)
Innlevert: 28.02.2005
Sendt: 28.02.2005
Besvart: 10.03.2005 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Torny Pedersen (A)

Spørsmål

Torny Pedersen (A): Hvordan vil statsråden sikre at den vedtatte ABM-reformen blir gjennomført som planlagt når de forespeilte bevilgningene ikke er fulgt opp i forslagene til statsbudsjett?

Begrunnelse

I flere fylker har det blitt gjennomført omfattende konsolideringsprosesser på museumsområdet uten at de forespeilte statlige bevilgningene har kommet. Dette gjør at både museer og fylkeskommuner er satt i en vanskelig økonomisk situasjon og får ikke realisert de planer som er lagt. Det er derfor viktig at reformen følges aktivt opp og gjennomført i henholdt til Innst. S. nr. 46 (2000-2001).

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Når det i spørsmålet vises til ABM-reformen, vil jeg for ordens skyld minne om at dette dreier seg om tiltak over et bredere felt av kultursektoren enn museumsområdet. Den økonomiske opptrappingsplanen skissert i den såkalte ABM-meldingen som Stortinget sluttet seg til i desember 2000, gjaldt de statlige driftsbevilgningene til arkiv, bibliotek og museer og var stipulert til i alt 414 mill. kr. Planen ble stadfestet i kulturmeldingen som Stortinget behandlet i april i fjor, og den økonomiske rammen ble der oppjustert til 444 mill. kr regnet i 2003-priser.

Den opprinnelige ambisjonen var en opptrappingsperiode på fem år, men det ble allerede i ABM-meldingen tatt forbehold om at den årlige oppfølgingen ville være avhengig av den økonomiske utviklingen og budsjettsituasjonen. Jeg kan derfor ikke uten videre gå med på at vi har forespeilt bevilgninger som ikke har kommet, selv om jeg gjerne skulle ha sett at vi hadde funnet rom for større påplusninger både til ABM-oppfølgingen generelt og til museumssektoren spesielt.

Det er likevel på det rene at det er museene som hittil har kommet klart best ut etter at opptrappingen startet i 2002, men det står også her mye igjen før vi er i mål. Vi må derfor regne med at dette vil ta noe lengre tid enn forutsatt i den ambisiøse planen som opprinnelig ble skissert. For inneværende år hadde vi en særlig vanskelig budsjettsituasjon, ikke minst fordi vi måtte prioritere bundne husleieøkninger og helt nødvendige utstyrinvesteringer i forbindelse med ferdigstilling av den lenge etterlengtede utbyggingen ved Nasjonalbiblioteket.

Jeg har likevel forståelse for at mange er skuffet over at det ikke ble funnet plass til en større pott med friske penger for å følge opp reformarbeidet på museumsområdet. Jeg er også urolig for at dette kan virke uheldig inn på det konsolideringsstrevet som fortsatt foregår i mange fylker. Derfor har jeg gått ut og signalisert at jeg håper å komme sterkere tilbake allerede i budsjettforslaget for 2006. Jeg har også understreket at departementet fullt ut står ved den tallfestede opptrappingsplanen, både når det gjelder ABM-sektoren generelt og museumssektoren spesielt.