Skriftlig spørsmål fra Lena Jensen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:570 (2004-2005)
Innlevert: 28.02.2005
Sendt: 01.03.2005
Besvart: 08.03.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Datatilsynet har uttrykt skepsis til den sentrale registreringen av elevenes resultater fra de nasjonale prøvene. De er betenkt over dagens løsning med et sentralt personidentifiserbart register over alle elever i skolepliktig alder, hvor dataene vil bli lagret i 15 år, og mener også at lærernes fødsels- og personnummer ikke bør brukes som brukernavn ved innloggingssystemet. Begge deler utfordrer personvernet.
Deler statsråden Datatilsynets skepsis til dagens praksis, og vil hun eventuelt endre den?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Jeg viser til skriftlig spørsmål fra representanten Lena Jensen om hvorvidt jeg deler Datatilsynets skepsis til sentral registrering av resultatene av de nasjonale prøvene samt bruken av lærernes fødsels- og personnummer i innloggingssystemet. Det stilles også spørsmål om jeg vil endre denne praksisen.

Datatilsynet har bedt Utdannings- og forskningsdepartementet om å vurdere bruken av fødselsnummer ved innlogging og lagringen av informasjon om kompetanseprofiler eller prøveresultater i et sentralt register slik at disse kan knyttes til en elevs identitet.

Utdannings- og forskningsdepartementet har bedt Utdanningsdirektoratet utarbeide en plan for endring av systemet for de nasjonale prøvene. Departementet har 1. mars 2005 oversendt denne planen til Datatilsynet. Endelig utforming av nye systemer vil skje i dialog med Datatilsynet.

I henhold til den ovennevnte planen foreslås innloggingssystemet endret slik at brukerne vil få mulighet til å logge på ved hjelp av brukernavn, passord og kontrollspørsmål. Fødselsnummer skal ikke lenger brukes ved innlogging. Også registreringssystemet planlegges endret, ved at dagens løsning foreslås erstattet av tre systemer:

1) Et nytt registreringssystem der personidentifiserbar informasjon lagres i kortere tidsrom og der adgangen til informasjonen er meget begrenset. Det er kun skoleadministrasjonen og lærere ved skolen som har rett til å registrere prøveresultatene. Lærere har kun tilgang til data for de elevene de har ansvaret for. Registeret vil på det meste inneholde data for fire årstrinn. Etter åtte til tolv måneder slettes alle disse dataene fra systemet.

2) Et system for å pseudonymisere data som i utgangspunktet er personidentifiserbare. Gjennom en irreversibel prosess konverteres alle referanser til fødselsnummer til en pseudokode. Man kan altså ikke finne tilbake til det fødselsnummeret som var utgangspunktet for pseudokoden.

3) Et statistikksystem som lagrer og gir lesetilgang til pseudonymiserte data. Disse kan benyttes for statistiske formål. Tilgangen til dataene vil også være begrenset. Kun fylkesmann, skoleeiere, skolens administrasjon og lærerstab vil ha tilgang til detaljinformasjon for en gitt skole, og da kun aggregerte tall for de ulike prøvene på et gitt årstrinn i et gitt skoleår.Det er min oppfatning at både elevene og lærernes personvern på denne måten vil bli godt ivaretatt.