Skriftlig spørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:571 (2004-2005)
Innlevert: 28.02.2005
Sendt: 01.03.2005
Besvart: 03.03.2005 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): Overgangen fra lokalt førte merkeregister for fiskebåter til Fiskeridirektoratet, har for kystfiskere i Skagerakområdet medført dårligere service og betydelige avgiftsøkninger.
Vil statsråden gjøre noe for å gi kystfiskerne i dette området bedre service som kan berettige det økte avgiftsnivået?

Begrunnelse

En tidligere helårsfisker i Nevlunghavn hadde noen tid opphold fra fisket for å arbeide som snekker. Forsommeren 2004 gjorde han muntlig henvendelse til Fiskeridirektoratet region sør med forespørsel om tillatelse til innføring i merkeregisteret av sin båt, 7,50 meter største lengde, for fortsatt drift. Han skulle den påfølgende sommer hovedsakelig drive fiske etter krabbe. Søknaden ble registrert innkommet etter søknadsdatering 2. juni 2004, med alle nødvendige opplysninger påført.
Etter noen tid uten tilbakemelding etterlyste søkeren svar på søknaden. Saksbehandler kunne først ikke finne søknaden, men etter å ha gjort undersøkelser forklarte hun at søknaden var kommet på feil "side" og derfor ikke besvart. Søkeren gjorde oppmerksom på at han trengte fiskerregistreringsnummer på båten og merkebøyene for å kunne fiske på grunnere vann enn 25 meter for å unngå å bli tatt av fiskerioppsynet, og spurte om han kunne få midlertidig og muntlig tilsagn om registreringsnummer han kunne bruke. Det kunne han ikke få. Men siden hun nå skulle på ferie, skulle hun legge søknaden og saksopplysningene på pulten til en annen saksbehandler. Da søkeren litt senere gjorde henvendelse på nytt, viste det seg at løftet om å gi saken til en annen saksbehandler ikke var oppfylt. Ingen andre på kontoret var i stand til å hjelpe søkeren med merkeregistreringen! Søkeren etterlyste saken 3-4 ganger. Men saken hadde "låst" seg da den opprinnelige saksbehandler var på ferie.
Datert 20. august 2004 fikk søkeren skriftlig svar om at søknaden var innvilget og registreringsmerke gitt. Det tok altså omkring 10 uker å saksbehandle en enkel søknad; en søknad som det ved det gamle systemet tok noen timer eller maks 2 dager å ferdigbehandle lokalt til en brøkdel av nye kostnader.
Det nye systemet synes svært urimelig for "den lille kystfiskeren" som etter å ha blitt registrert første gang, ikke medfører flere utgifter for Fiskeridirektoratet fordi han ikke har rettighet eller konsesjon som krever oppdatering el. vedlikehold. At han da årlig skal betale registreringsavgift, virker urimelig.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Innledningsvis skal bemerkes at de erfaringene vedkommende fisker ut fra de gitte opplysningene gjorde ved registreringen av fartøyet i merkeregisteret burde vært unngått. Jeg har gjort saken kjent for Fiskeridirektoratet for å forvisse meg om at direktoratet har rutiner som sikrer en rask og effektiv saksbehandling.

Når det gjelder den delen av spørsmålet/begrunnelsen som retter seg mot avgiftsberegningen vil jeg understreke at avgiften for å stå i merkeregisteret er et nødvendig tiltak for å opprettholde et oppdatert og riktig merkeregister. Det er også viktig at alle som vil stå oppført i merkeregisteret må forholde seg til det samme regelverket. På dette grunnlag er det vedtatt at det skal betales et årlig gebyr så lenge fartøyet står i registeret. Det er bestemt at avgiften skal differensieres etter fartøystørrelse, der det for de minste fartøyene betales lavest sats. Avgiften er således ikke fastsatt etter den enkeltes behov eller nytte av registreringsordningen.