Skriftlig spørsmål fra Torny Pedersen (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:573 (2004-2005)
Innlevert: 01.03.2005
Sendt: 01.03.2005
Besvart: 10.03.2005 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Torny Pedersen (A)

Spørsmål

Torny Pedersen (A): Det overordede målet til TV2 er at de skal gi et tv-tilbud som ivaretar hensynet til alle grupper i det norske samfunnet. I konsesjonsvilkårene nevnes hørselshemmede spesielt, og at programmer som det er teknisk og praktisk mulig skal tekstes. TV2 tekster bare en liten del av nyhetssendingene, og ingen direktesendte debatter tekstes.
Vil statsråden øve press mot TV2 for at konsesjonsvilkårene blir oppfylt slik at hørselshemmede får det tilbudet de har krav på?

Begrunnelse

De hørselshemmede er meget misfornøyde med dagens teksting av tv-programmer fra TV2. I tillegg til at det er lite teksting skjer tekstingen på "skjult tekst". Man må da trykke på tekst-tv side 222 for å få fram teksten.
Dette står i sterk kontrast til NRK som tekster nesten alle programmer for hørselshemmede, også direktesendte innslag og debatter. NRK bruker hurtigskrivere, og det er vanskelig å forstå at TV2 ikke kan gjøre det samme.
Det er viktig at også de hørselshemmede får samme tilbud som resten av befolkningen.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Jeg finner det nødvendig innledningsvis å gjøre rede for hvilke forpliktleser til å tekste program som er fastsatt i TV2s konsesjon for riksdekkende analog reklamefinansiert fjernsyn. Konsesjonens § 3-5 Teksting for hørselshemmede lyder som følger:

"TV2 skal tekste sendingene i tidsrommet 18:00 til 22:00 hver dag for hørselshemmede. Dette gjelder programmer der teksting er teknisk og praktisk mulig i forhold til produksjonstid. Lar det seg ikke gjøre å tekste hele sendingen skal enkeltinnslag om mulig tekstes.

TV2 skal ta i bruk teknologi for automatisert simultanteksting av sine direktesendte nyhets- og aktualitetsprogrammer så snart slik teknologi er tilgjengelig og kvalitetsmessig tilfredsstillende. Inntil slik teknologi tas i bruk skal TV2 tekste reprisene på direktesendte aktualitetsprogrammer."

Det foreligger i dag ikke noen praktisk anvendelig teknologi for automatisert simultanteksting på norsk. Konsesjonsvilkårene innebærer i dag i praksis at TV2 har plikt til å tekste alle programmer mellom kl. 18.00 og 22.00 som ikke er direktesendte. For direktesendte programmer skal TV2 likevel om mulig tekste enkeltinnslag. I tillegg skal repriser på direktesendte aktualitetsprogrammer være tekstet. Så lenge det er gjort unntak fra plikten til å tekste for programmer der teksting ikke er teknisk og praktisk mulig i forhold til produksjonstid, er det ikke rimelig å innfortolke en forpliktelse om å benytte et manuelt system for direkte teksting av programmer.

TV2 tekster alle programmer, unntatt nyhets- og aktualitetsprogram, som sendes mellom kl. 18.00 og 22.00. I tillegg blir repriser av debattprogram og mange nyhetsreportasjer tekstet. TV2 opplyser at kanalen ved årsskiftet gikk over til fulldigitalisert nyhetsproduksjon, noe som innebærer at det vil bli enklere å tekste reportasjer tett opptil sending, slik at andelen tekstede reportasjer sannsynligvis vil øke. Det er i dag bare mulig å tekste reportasjer, siden man ikke benytter manuelt system for direkte teksting. Det er følgelig ikke utsikt til at teksting vil være tilgjengelig i nyhets- og aktualitetsprogram før et automatisert system for simultanteksting foreligger.

Det er Medietilsynet som fører tilsyn med konsesjonsvilkårene til TV2. Medietilsynet har nylig vurdert TV2s praksis for teksting av program mot konsesjonsvilkårene. Etter Medietilsynets vurdering oppfyller TV2 konsesjonsvilkårene på dette punktet. Jeg har ikke holdepunkter for at TV2 ikke overholder konsesjonsvilkårene og har følgelig ikke formelt grunnlag for å kreve at TV2 endrer praksis for teksting av fjernsynsprogram.

Jeg vil likevel understreke at jeg følger utviklingen nøye og er opptatt av å bidra til å fremme teksting for hørselshemmede på ulike plattformer. Jeg viser forøvrig til Stortingets anmodningsvedtak nr. 165 (2004-2005) der Regjeringen anmodes om å "bidra til at det vert utvikla teknologi for talegjenkjenning slik at ein kan nå måla for teksting av direktesendte program" (jf. Budsjett-innst. S. nr. 2 (2004-2005)). Regjeringen arbeider med å følge opp vedtaket. Det er imidlertid foreløpig for tidlig å si hvilke konkrete tiltak som vil bli iverksatt.