Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:576 (2004-2005)
Innlevert: 02.03.2005
Sendt: 02.03.2005
Besvart: 08.03.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I oppslag i Stavanger Aftenblad 1. mars står det at Samferdselsdepartementet mener forhåndsinnkreving av bompenger ikke er ulovlig etter EU-reglene. Samtidig viser artikkelen at ESA ennå ikke har gitt sin vurdering av denne problemstillingen, til tross for at Samferdselsdepartementet sendte brev til ESA for snart et halvt år siden.
Hva vil statsråden gjøre for snarest mulig å få avklart denne problemstillingen med ESA, slik at kommunene slipper å bruke ressurser på juridiske betenkninger og lignende?

Begrunnelse

Ifølge oppslaget i Aftenbladet vil man i Rennesøy kommunestyre be ordføreren i kommunestyremøtet 17. mars om at det blir lagt fram en sak der Rennesøy kommune med juridisk bistand får vurdert om mer betaling over Rennfast for å finansiere Finnfast er i strid med EU-direktiv. Videre kan man lese:

"EFTAs overvåkingsorgan, ESA, har allerede tatt opp spørsmålet om forhåndsfinansiering med Samferdselsdepartementet. Og departementets svar er klart: Forhåndsinnkreving er ikke i strid med EU-direktivet som regulerer bompenger.
Departementet snakker særlig om forhåndsbetaling over ferjebilletten, ikke Rennfast-varianten med forlenget liv for en bomstasjon for å finansiere et tilknyttet naboprosjekt. Ekspedisjonssjef Knut Rønning, som har undertegnet revet til ESA, vil heller ikke kommentere Rennfast- Finnfast-saken spesielt.
Brevet om forhåndsbompenger ble sendt til ESA i september i fjor.
Fortsatt har ikke departementet fått noe svar fra ESA. Rønning vil likevel ikke konkludere om ESA da har godtatt de norske argumentene, eller om det kommer nye runder."

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Saken representanten Svendsen viser til har opphav i en klage fra en privatperson. ESA ba i brev datert 19. juli 2004 om norske myndigheters kommentarer til denne saken. Samferdselsdepartementet ga ESA skriftlig tilbakemelding i brev datert 13. september 2004. ESA avholder årlige møter med norske myndigheter, hvor aktuelle saker blir diskutert. Høsten 2004 ble det avholdt møte mellom Samferdselsdepartementet og ESA hvor blant annet saken representanten Svendsen tar opp ble diskutert. ESA opplyste da at de trengte mer tid til å vurdere saken.

ESA vil få gjenpart av dette brevet, for øvrig vil jeg vise til ESAs uavhengige stilling som overvåkningsorgan.