Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:591 (2004-2005)
Innlevert: 07.03.2005
Sendt: 07.03.2005
Besvart: 17.03.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Viser til svar på spørsmål nr. 521 som ikke gir den oversikten som etterspørres. Tallene i svaret er fra 2003, mens tallene på ODIN for tilskudd pr. plass i private skoler er fra 2004 og 2005 og tallet for utrekk for hver fylkeskommune på ulike studieretninger er overhodet ikke oppgitt.
Kan statsråden gi en oversiktstabell der sammenlignbare tall for utrekk, kostnad og tilskudd til private skoler for de ulike linjer i alle fylker framkommer?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Jeg viser til svaret av 1. mars 2005 på spørsmål nr. 521. Nedenfor følger en utdyping av svaret for å oppklare eventuelle uklarheter og misforståelser.

Vedrørende KOSTRA-tall fra 2003 og friskolesatser for 2005

Tallene i tabellen som var lagt ved svaret viser korrigerte brutto driftsutgifter pr. elev på hver studieretning i alle fylkene i 2003. Dette er de nyeste regnskapstallene vi har.

Beregningen av tilskuddssatsene til friskolene i 2005 tar utgangspunkt i KOSTRA-tallene for 2003. Satsene er deretter bl.a. justert for den faktiske pris- og lønnsøkningen fra 2003 til 2004, samt for en forventet pris- og lønnsøkning fra 2004 til 2005.

Frittstående videregående skoler får tilskudd pr. elev. Det er en egen tilskuddssats for hver av de 15 studieretningene. Tilskuddssatsene er de samme uavhengig av hvor i landet den frittstående videregående skolen ligger. Tilskuddet gis med 85 pst. av satsen. Tilskuddet bevilges over statsbudsjettets kap. 228 post 70 Tilskudd til frittstående skoler.

Tabellen nedenfor viser tilskuddssatsene til frittstående videregående skoler i 2005:

Satser for tilskudd (i kroner per elev) Satser for 2005

Allmenne, økonomiske og administrative fag 78 861

Byggfag 101 563

Elektrofag 105 602

Formgivingsfag 95 908

Helse- og sosialfag 90 126

Hotell- og næringsmiddelfag 102 226

Idrettsfag 82 365

Kjemi- og prosessfag 94 065

Medie- og kommunikasjonsfag 101 152

Mekaniske fag 108 686

Musikk, dans og drama 106 740

Naturbruk 142 403

Salg- og servicefag 96 804

Tekniske byggfag 99 348

Trearbeidsfag 114 186

Sats for Steinerskoler 86 121

Toppidrettsfagsats 100 359

Vedrørende tallet for uttrekk for hver fylkeskommune på ulike studieretninger

I svaret av 1. mars 2005 er det nærmere redegjort for hvordan det gjennom inntektssystemet tas hensyn til endringer i utgiftsbehovet til fylkeskommune som følge av elever i frittstående skoler ved a) en reduksjon i fylkeskommunenes totale rammetilskudd ved økning i antall elever i frittstående skoler på landsbasis, og b) korreksjonsordningen for elever i frittstående skoler, som er en del av utgiftsutjevningen (omfordeling av midler).

I 2005 er satsen for trekket i makro (a) 96 305 kr, og satsen for trekket i korreksjonsordningen (b) 50 000 kr. Trekksatsene er de samme for alle fylkeskommunene, og de samme uansett hvilken studieretning eleven går på.

Nedenfor følger en oversikt over trekket i 2005 i de ulike fylkene slik det framkommer i Rundskriv H-23/04, Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2005, Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2004-2005). Den første kolonnen viser trekket i makro, de to neste kolonnene viser trekket i korreksjonsordningen og tilbakeføringen:

Fylke Trekk Trekk Tilbakeføring

statlig/priv. statl./priv. samlet

skole skoler trekk

(1000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr)

Østfold -1 221 -30 693 30 375

Akershus -2 328 -62 800 59 874

Oslo -2 042 -73 085 47 712

Hedmark -1 072 -11 274 22 323

Oppland -1 008 -9 927 21 522

Buskerud -1 175 -19 548 29 229

Vestfold -1 073 -20 753 27 975

Telemark -879 -10 839 20 995

Aust-Agder -608 -9 648 14 031

Vest-Agder -904 -23 720 21 616

Rogaland -2 142 -65 678 53 499

Hordaland -2 426 -89 750 56 676

Sogn og Fjordane -890 -10 345 15 079

Møre og Romsdal -1 473 -15 639 32 474

Sør-Trøndelag -1 416 -42 857 32 271

Nord-Trøndelag -852 -19 501 17 368

Nordland -1 695 -20 287 30 686

Troms -988 -10 049 19 294

Finnmark -508 -15 893 9 289

Hele landet -24 700 -562 285 562 285

Slik det går fram av svaret på spørsmål nr. 521 og ovenfor, har vi fylkeskommunale regnskapstall pr. elev for hver studieretning. Friskolene får tilskudd pr. elev etter 15 ulike tilskuddssatser. Satsen for trekket i rammen i makro og satsen for trekket pr. elev i den enkelte fylkeskommune i korreksjonsordningene, er gjennomsnittssatser for alle studieretningene. Blant annet fordi uttrekket i makrorammen for økningen i elevtall fordeles mellom fylkeskommunene etter kostnadsnøkkelen, og ikke etter kostnad pr. elev i den enkelte fylkeskommune, mener jeg at det ikke er hensiktsmessig å framstille dette samlet i én tabell for hvert fylke.

Formålet med trekket i rammen i makro og korreksjonsordningen er at kommunesektoren ikke skal tjene eller tape som følge av endret antall elever i frittstående skoler, og å gjøre inntektssystemet nøytralt i forhold til om den enkelte fylkeskommune har elever i fylkekommunale videregående skoler eller i frittstående videregående skoler. Dersom det viser seg at trekkordningen og korreksjonsordningen ikke fungerer i tråd med hensikten og gir urimelige utslag, vil jeg sammen med andre berørte departementer, vurdere å gjøre endringer i disse ordningene. Dette er også i tråd med det Utdannings- og forskningsdepartementet varslet i Ot.prp. nr. 64 (2003-2004) Om lov om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar (friskolelova).

Vedlegg: Tabellen som viser korrigerte brutto driftsutgifter pr. elev på hver studieretning i alle fylkene i 2003.allm, økon og administrative fag (541) byggfag (542) elektrofag (543) formgivingsfag (544) hotell- og næringsmiddelfag (545)

01 Østfold 84 212 122 587 113 824 103 217 112 642

02 Akershus 81 443 107 756 117 979 96 657 109 065

03 Oslo 81 957 101 130 108 798 94 857 117 685

04 Hedmark 81 447 120 735 114 164 103 599 110 958

05 Oppland 88 962 99 361 106 645 99 515 100 938

06 Buskerud 82 567 100 259 104 325 96 353 108 150

07 Vestfold 73 119 99 207 102 591 95 949 96 143

08 Telemark 77 112 94 214 103 370 97 662 107 116

09 Aust-Agder 86 977 123 954 120 948 104 855 122 820

10 Vest-Agder 77 018 92 148 97 169 95 453 99 086

11 Rogaland 75 308 103 335 101 218 93 425 111 490

12 Hordaland 83 558 108 523 107 260 97 785 105 378

14 Sogn og Fjordane 94 761 115 368 121 779 131 805 114 681

15 Møre og Romsdal 80 909 106 519 115 552 110 339 125 821

16 Sør-Trøndelag 91 724 103 255 111 984 105 893 122 753

17 Nord-Trøndelag 90 845 102 557 104 071 114 879 116 505

18 Nordland 98 053 137 618 123 321 116 853 117 844

19 Troms 100 572 120 067 129 343 123 900 122 488

20 Finnmark 108 079 134 228 143 716 136 645 138 982

helse- og sosialfag (546) idrettsfag (547) kjemi- og prosessfag (548) musikk, dans og drama (549) mekaniske fag (550)

01 Østfold 104 859 90 479 99 157 143 670 120 707

02 Akershus 98 409 88 201 96 084 119 135 114 461

03 Oslo 83 853 85 181 103 540 100 028 101 897

04 Hedmark 99 044 92 900 156 962 107 803 121 993

05 Oppland 78 586 91 935 - 118 299 108 348

06 Buskerud 96 220 90 287 180 318 105 517 115 025

07 Vestfold 77 579 85 964 81 562 106 034 98 754

08 Telemark 91 307 76 158 99 437 83 445 105 959

09 Aust-Agder 95 061 103 272 - 145 983 128 426

10 Vest-Agder 86 001 90 031 100 395 100 518 97 740

11 Rogaland 94 674 72 289 101 034 103 324 106 607

12 Hordaland 95 556 85 834 88 899 112 002 104 639

14 Sogn og Fjordane 112 899 100 496 137 655 136 742 132 657

15 Møre og Romsdal 99 779 88 877 91 804 106 935 116 810

16 Sør-Trøndelag 102 938 93 244 94 783 124 304 125 451

17 Nord-Trøndelag 100 605 89 402 117 035 80 509 118 866

18 Nordland 115 303 98 300 117 176 130 301 131 984

19 Troms 108 419 117 879 117 461 135 372 127 705

20 Finnmark 114 360 120 093 83 190 148 906 158 838

naturbruk (551) tekniske byggfag (552) trearbeidsfag (553) salg og service (555) medier og kommunikasjon (556)

01 Østfold 171 185 104 327 114 824 110 005 105 709

02 Akershus 194 136 108 749 141 610 111 871 115 629

03 Oslo 134 194 97 543 121 607 105 515 101 272

04 Hedmark 177 662 113 208 105 201 103 414 97 883

05 Oppland 173 627 88 430 78 120 84 289 105 835

06 Buskerud 128 631 100 383 132 773 101 633 90 167

07 Vestfold 165 099 105 574 110 465 82 494 97 974

08 Telemark 123 811 91 243 112 556 107 913 92 681

09 Aust-Agder 200 840 115 530 97 412 103 693 109 562

10 Vest-Agder 154 440 102 864 103 951 100 704 99 154

11 Rogaland 186 561 94 476 120 741 92 360 87 613

12 Hordaland 165 035 102 018 148 761 96 788 137 871

14 Sogn og Fjordane 122 391 136 711 203 249 118 303 110 654

15 Møre og Romsdal 192 793 84 791 168 277 88 782 97 347

16 Sør-Trøndelag 127 729 113 008 150 091 96 149 110 280

17 Nord-Trøndelag 184 817 105 037 66 839 126 234 118 191

18 Nordland 146 725 136 762 120 194 111 821 135 103

19 Troms 146 604 125 725 175 024 123 294 136 611

20 Finnmark 149 385 131 116 - 89 451 139 942

Kilde: SSB/KOSTRA 2003

Tallene i tabellen er framkommet ved å bruke brutto korrigerte driftsutgifter for de enkelte studieretningene og helårsekvivalenter for elevtallet i 2003.