Skriftlig spørsmål fra Gunn Olsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:582 (2004-2005)
Innlevert: 04.03.2005
Sendt: 04.03.2005
Besvart: 14.03.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): Dagens Næringsliv henviser den 3. mars 2005 til et brev fra de fem regionale helseforetakene. I brevet hevdes det at de ut fra statsbudsjettet for 2005 har fått 208 mill. kr mindre enn de skulle hatt.
Kan statsråden bekrefte at helseforetakene etter overgang fra 40 til 60 pst. ISF-andel reelt har fått 500 mill. kr mer i basistilskudd enn de ville ha fått med Regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett?

Begrunnelse

I Revidert nasjonalbudsjett for 2004 var det budsjettforlik mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet, noe som førte til 500 mill. kr mer til helseforetakenes basistilskudd. Regjeringen videreførte ikke dette beløpet i sitt forslag til statsbudsjett for 2005. I budsjettforliket for 2005 ble det enighet mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet om å gi 500 mill. kr mer i basistilskudd til de regionale helseforetakene. Den 25. november 2004 ble følgende lagt ut på Høyres hjemmeside:

"Partienes fraksjoner i sosialkomiteen har i dag blitt enige om fordelingen av disse midlene på de regionale helseforetakene. Fordelingen til basistilskuddet blir som følger:

Helse Øst: 125 mill. kr
Helse Sør: 70 mill. kr
Helse Vest: 167 mill. kr
Helse Midt-Norge: 99 mill. kr
Helse Nord: 39 mill. kr

De ekstra midlene skal komme pasientene til gode gjennom økt behandlingskapasitet.
Helse Vest og Helse Midt-Norge vil gjennom denne avtale få rettet opp over halvparten av den underfinansieringen som Stortinget tidligere har vedtatt skal rettes opp i løpet av fem år."

Jeg ber om en bekreftelse på at denne økningen i basistilskuddene til hver av de fem regionale helseforetakene er bevilget som beskrevet på Høyres hjemmeside. Jeg er klar over omregningene fra basistilskudd til innsatsstyrt finansiering gjør at tallene for 2004 og 2005 kan være vanskelige å sammenligne direkte. Derfor er det ekstra viktig at det ikke sås tvil om at fordelingen er riktig.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Med bakgrunn i regjeringspartienes budsjettavtale med Fremskrittspartiet vedtok Stortinget å øke ISF-satsen fra 40 til 60 pst. Tilskuddet til innsatsstyrt finansiering (kap. 732.76) ble økt med 6 570,2 mill. kr, og basisbevilgningene til regionale helseforetak (kap. 732.71-75) ble redusert med samme beløp. Samlet sett var altså overføringene til regionale helseforetak de samme. Det ble ikke borte noen midler i denne tekniske omleggingen. De regionale helseforetak har i et brev av 14. februar 2005 til Helse- og omsorgsdepartementet anført at det kan synes som de ble trukket for mye i basisbevilgningene ved omregningen av ISF-satsen fra 40 til 60 pst.

Departementet har helt fra ISF-ordningen ble innført i 1997 tatt utgangpunkt i ISF-bevilgningen og ikke i basisbevilgningen ved teknisk håndtering av endringer i refusjonssatsen. Dette er nødvendig for å sikre at ISF-satsen blir som forutsatt, i dette tilfelle 60 pst. Det var i 2004 en liten aktivitetsvekst i pasientbehandlingen i forhold til 2003. Denne veksten ble finansiert med 40 pst ISF som var ISF-satsen dette året. I budsjettforslaget for 2005 ble det lagt inn midler for å finansiere aktivitetsnivået i 2004 på ISF-bevilgningen. Det ble ikke lagt inn midler i basisbevilgningen for å kompensere for aktivitetsøkningen fra 2004. Dette er i tråd med prinsippene for innsatsstyrt finansiering. Etter økningen i ISF-satsen som følge av budsjettforliket med Fremskrittspartiet i 2005-budsjettet, er forutsatt aktivitetsnivå i 2005 (som er en videreføring av aktivitetsnivået i 2004), finansiert med 60 pst. ISF over statsbudsjettet. Basistilskuddet er redusert tilsvarende for å håndtere denne omleggingen. Dette er i tråd med etablert praksis og vil virke begge veier ved teknisk håndtering av endringer i ISF-satsen. Det er viktig å holde fast på at ISF-satsen skal ha et omfang som sikrer at staten kan finansiere forutsatt aktivitet med den ISF-sats som Stortinget fastsetter, dvs. 60 pst i 2005, og ikke reduseres som følge av den tekniske håndteringen av omleggingen.

Helse- og omsorgsdepartementet har hatt kontakt med de regionale helseforetakene om denne saken og vil sende et utfyllende svar i tråd med ovennevnte.

Du viser til regjeringspartienes avtale med Fremskrittspartiet om statsbudsjettet for 2005. I denne avtalen var det enighet om å øke bevilgningene til regionale helseforetak med 500 mill. kr utover Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2005 i St.prp. nr. 1 (2004-2005). Tilleggsbevilgningen på 500 mill. kr ble vedtatt i Stortinget.

Fordelingen av tilleggsbevilgningen mellom de regionale helseforetak går fram av Budsjett-innst. S. nr. 11 (2004-2005):

Kap. 732 post 71 Tilskudd til Helse Øst RHF: 125 mill. kr

Kap. 732 post 72 Tilskudd til Helse Sør RHF: 70 mill. kr

Kap. 732 post 71 Tilskudd til Helse Vest RHF: 167 mill. kr

Kap. 732 post 71 Tilskudd til Helse Midt-Norge RHF: 99 mill. kr

Kap. 732 post 71 Tilskudd til Helse Nord RHF: 39 mill. kr