Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:585 (2004-2005)
Innlevert: 04.03.2005
Sendt: 07.03.2005
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 15.03.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Politietaten i Vest-Finnmark har fått beskjed om å redusere bemanningen ved å la vakante stillinger stå ubesatte. Konsekvensen er tildels store forskjeller i stillingsdekning mellom enkeltkommuner i Finnmark, som synes å samsvare dårlig med befolkningsgrunnlaget og faktisk antall saker som skal behandles i hvert politidistrikt.
Hvordan vil statsråden bidra til at det er et samsvar mellom faktisk behov og antall stillinger i Finnmarks ulike politidistrikter?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Spørsmålet ble overrført fra helse- og omsorgsministeren.

Politidirektoratet har iverksatt tiltak for å redusere forskjellene mellom politidistriktene i budsjettfordelingen for inneværende år. Sammenlignet med politidistrikter i andre deler av landet, kommer politidistriktene i Finnmark generelt godt ut.

Det medfører ikke riktighet at Vestfinnmark politidistrikt har fått beskjed om å redusere bemanningen ved å la vakante stillinger stå ubesatte. Jeg ønsker å presisere at politimesteren i Vestfinnmark som andre politimestere, er gitt fullmakt til selv å fastsette antall årsverk innenfor budsjettrammen. Antall årsverk og fordelingen av disse besluttes etter drøfting med tjenestemannsorganisasjonene lokalt.

For øvrig har vi mottatt innspill fra Vest-Finnmark og Øst-Finnmark regionråd som vi vil svare på i nærmeste framtid.