Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:592 (2004-2005)
Innlevert: 07.03.2005
Sendt: 07.03.2005
Besvart: 14.03.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Stortinget har i flere år påpekt behovet for flere tiltak for yrkeshemmede og VTA plasser og for 2005 er det vedtatt en økning på 2 150 plasser, hvorav 450 plasser også ifølge pressemelding fra statsråden av 22. februar 2005. VG melder 4. februar 2005 at bedriften Industriprodukter i Halden får 80 pst. mindre tilskudd til neste år, og at 17 yrkeshemmede uten jobbmulighet i ordinært arbeidsliv er oppsagt.
Hvordan vil statsråden forklare at dette kan skje, og hva vil statsråden gjøre for dette systemet ikke skyver de svakeste ut i ledighet?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Regjeringen har som mål at flere mennesker med nedsatt funksjonsevne kan komme i arbeid, og bruke sine evner og kunnskaper til beste for seg selv og samfunnet. Fra min side er dette en ufravikelig arbeidsmarkedspolitisk målsetting. Det pågår nå et betydelig arbeid med bred oppslutning i Stortinget for å øke tiltaksinnsatsen og gi yrkeshemmede så gode og tilpassede tilbud som mulig.

Aetat foretar en løpende vurdering av hvilke arbeidsmarkedstiltak som er best egnet for å avklare de yrkeshemmedes behov og å hjelpe dem tilbake i arbeid. Dette medfører at etaten tidvis må redusere kjøp av attføringstjenester ett sted for å benytte frigjorte midler til tiltak som er i større grad svarer til brukerens og arbeidslivets behov. Endringer i næringsstrukturen og de yrkeshemmedes behov og interesser kan gjøre det nødvendig å utvikle attføringstilbud på andre arenaer enn for eksempel innenfor de tradisjonelle arbeidsmarkedsbedriftene.

Tiltaksarrangører må være forberedt på at Aetat skifter leverandører av attføringstjenester, men dette må skje på en måte som er forutsigbar for tilbyderne slik at man får tid til å omstille seg. Jeg forutsetter at eventuelle omstillinger i arbeidsmarkedsbedrifter eller andre virksomheter som leverer attføringstjenester, ikke skal ramme brukerne av tjenestene. Det er ikke akseptabelt at brukere mister det tilbudet de har uten at et nytt tilbud er kommet på plass. Særlig er dette viktig overfor brukergrupper som har problemer med å få fotfeste på det ordinære arbeidsmarkedet.

På denne bakgrunn finner jeg det som har skjedd ved bedriften Industriprodukter AS i Halden med oppsigelse av 17 arbeidstakere og påfølgende arbeidsrettssak sterkt beklagelig. Oppsigelsene burde vært unngått. Jeg kan forsikre stortingsrepresentant Karin Andersen om at jeg tar denne saken alvorlig. Jeg bad derfor Aetat Arbeidsdirektoratet om en redegjørelse av saken straks den var blitt kjent for meg.

Aetat Arbeidsdirektoratet har i brev til departementet klart gitt til kjenne at direktoratet ikke er tilfreds med håndteringen av denne saken. Kvaliteten på dialogen mellom Aetat Østfold og Industriprodukter AS har ikke vært god nok, og brukerne skulle ikke blitt sagt opp. Direktoratet påpeker også at det ikke er forenlig med etatens strategi å gjennomføre endringer på en slik måte at det går ut over brukerne.

Aetat Arbeidsdirektorat og etatens hovedkontor i Østfold er nå i dialog med Industriprodukter AS. Det legges til grunn at en kommer fram til en løsning med bedriften, forhåpentligvis før påske. For å være sikker på at tiltaksdeltakerne får en tilfredsstillende framtidig situasjon vurderes samtidig andre løsninger, bl.a. ved andre arbeidsmarkedsbedrifter eller andre typer tiltak. Målet for prosessen er at alle 17 oppsagte skal få et alternativt sysselsettingstilbud. Arbeidsdirektoratet vil invitere alle arbeidsmarkedsbedrifter i Østfold samt deres forening Attføringsbedriftene til et møte sammen med distriktsarbeidssjefene i Østfold for å få til et godt samarbeid i fylket videre framover.

Jeg legger til grunn at Aetat sammen med bedriften og eventuelt andre tiltaksarrangører i Østfold kommer fram til en løsning slik at de oppsagte arbeidstakerne kan få et alternativt tilbud som sikrer fortsatt sysselsetting.