Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:587 (2004-2005)
Innlevert: 04.03.2005
Sendt: 07.03.2005
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 18.03.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I Finnmark Dagblad den 3. mars d.å. meldes det at av de 75 mill. kr som Stortinget bevilget til omstillingstiltak i vanskeligstilte kommuner i Finnmark, så vil trolig bare 10 mill. kr bli satt inn som strakstiltak. Resten skal forvaltes av departementet selv.
Ser statsråden at en forsinket overføring av midlene vil kunne forverre situasjonen for kommunene i Kyst-Finnmark, fordi dette forsinker igangsettingen av konkrete tiltak?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Spørsmål ble overført fra helse- og omsorgsministeren.

Stortingets intensjon med bevilgningen på 75 mill. kr er å skape nye arbeidsplasser i Vardø og andre lokalsamfunn i Finnmark som er i en tilsvarende situasjon. Dette følger Regjeringen opp, og har derfor definert 11 kommuner i Finnmark som målgruppe for midlene.

To kriterier er lagt til grunn for denne utvelgelsen. Det er kommuner som har omstillingsstatus og/eller har en høy registrert arbeidsledighet. Dermed er 11 kommuner målgruppe for de 75 mill. kr: Porsanger (omstillingsstatus), Vardø, Hasvik og Kautokeino (omstillingsstatus og høy arbeidsledighet), samt Loppa, Måsøy, Lebesby, Gamvik, Båtsfjord, Berlevåg og Nordkapp (høy arbeidsledighet).

Midlene skal spesielt stimulere til utvikling i de 11 nevnte kommunene, men må gjerne ha positive effekter og ringvirkninger for andre kommuner i Finnmark.

Basert på møter som har vært mellom Kommunal- og regionaldepartementet og ulike aktører i Finnmark, har departementet registrert at det er ønskelig at noe av midlene brukes til individrettede tiltak som kan settes i gang raskt. De fleste av de forslag som er fremsatt er imidlertid av mer langsiktig art med et særlig fokus på å legge grunnlag for omstilling, innovasjon og nyskaping. Dette er prosesser som tar tid. Departementet har vektlagt at de tiltak som igangsettes skal fremme næringsutvikling og verdiskaping. Hensikten er å bidra til en mer robust og bredere næringsstruktur.

For raskt å kunne bidra til arbeidstrening og kompetanseheving, settes det i gang individrettede tiltak i regi av Aetat Arbeidsdirektoratet. Gjennom omdisponeringer på budsjettet for 2005, har Aetat planlagt å bruke om lag 5 mill. kr til individrettede tiltak i de nevnte 10 Finnmarkskommunene som har høy registrert arbeidsledighet. Etter Aetats vurdering vil det kreves ytterlige 4,8 mill. kr for å dekke Vardø, Berlevåg og Hasvik kommuners utgifter i tilknytning til igangsetting av disse tiltakene. De 4,8 mill. kr tas fra potten på 75 mill. kr.

Ytterlige 5 mill. kr er satt av til styrking av kommunale næringsfond i alle 11 kommunene. Videre er 35-40 mill. kr satt av til langsiktige tiltak som skal skape nye arbeidsplasser i de 11 kommunene. En regional arbeidsgruppe som ledes av direktør Erling Fløtten, og som i tillegg består av Finnmark fylkeskommune, Innovasjon Norge Finnmark og SIVA jobber nå med å utarbeide en handlingsplan med forslag til konkrete tiltak.

I stortingsvedtaket er det lagt til grunn at midlene skal disponeres av Kommunal- og regionaldepartementet og kunne gå til regionale og lokale myndigheter, virkemiddelaktører eller statlige sektormyndigheter. Dette følger Regjeringen opp. Det er helt klart de regionale og lokale aktørene selv som kjenner utfordringene og mulighetene i fylket, og som har det beste utgangspunktet for å foreslå tiltak i forhold til dette, derfor har vi nedsatt en regional arbeidsgruppe. De første tiltakene vil bli igangsatt relativt raskt etter at Kommunal- og regionaldepartementet har godkjent handlingsplanen. Når de ulike tiltakene, både individrettede og langsiktige tiltak, er kommet i gang, vil departementet vurdere hvordan de gjenstående 25-30 mill. kr skal anvendes i de 11 kommunene.