Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:589 (2004-2005)
Innlevert: 04.03.2005
Sendt: 07.03.2005
Besvart: 15.03.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I forbindelse med vern av Trillemarka opplever en del av "urbefolkningen" i de vernede områder at de uholdbare vilkår. En hytteeier i utkanten av verneområdet fikk ikke medhold i grensejusteringer, til tross for marginale verneverdier. Nå opplever han nærmest å miste tilgangen til hytten. Hytten ligger én times gange fra bilvei, og nyttetransport av tørrmat og propan med snøscooter innskrenkes betraktelig (to turer i året).
Hva gjør statsråden for å muliggjøre fortsatt skånsom bruk av etablerte hytter i verneområde?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Trillemarka naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon av 13. desember 2002. Formålet med vernet er beskrevet av § 2 i den vedtatte verneforskriften for området: "Formålet med fredningen er å bevare et skogområde som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området er et av de største sammenhengende naturskogsområdene på det sentrale Østlandet, er variert, har urskogsnære miljøer og har store forekomster av rødlistearter."

Videre inneholder verneforskriften ulike bestemmelser for verneområdet. Blant de tiltak som er tillatt uten søknad er vedlikehold og skjøtsel av blant annet hytter som er i bruk på fredningstidspunktet. I forbindelse med slike tiltak kan det etter søknad gis tillatelse til nødvendig motorferdsel.

Når det gjelder den konkrete saken som nevnes i spørsmålet, søkte hytteeieren i brev av 22. januar 2004 til fylkesmannen i Buskerud om tillatelse til snøscooterkjøring til hytta for vinteren 2004. Søknaden gjaldt transport av forbruksvarer til hytta.

Søknaden ble i første omgang avslått av fylkesmannen i Buskerud (brev av 25. februar 2004), men etter klage fra hytteeieren (brev av 10. mars 2004) gjorde fylkesmannen en fornyet vurdering av saken og konkluderte i vedtak (brev av 13. mai 2004) med å ta i bruk den generelle unntakshjemmelen i verneforskriften og gi tillatelse til transport med snøscooter av nødvendige forbruksvarer til bruk i hytta. Det ble gitt tillatelse til to turer vinteren 2004/2005 og vinteren 2005/2006.

I fylkesmannens brev av 13. mai 2004 til hytteeieren ble det opplyst at vedtaket kan påklages, og at klageinstans er Direktoratet for naturforvaltning. Hytteeieren har ikke påklaget dette vedtaket.

I fylkesmannens brev av 13. mai 2004 er det også en vurdering av om hvorvidt verneforskriften burde hatt hjemmel til å gi tillatelse etter søknad til transport av forbruksvarer til eksisterende hytter. Fylkesmannen viser til at dersom naturreservatet blir utvidet som følge av de pågående utredninger, vil det være naturlig at en justering av forskriften blir vurdert.

Jeg viser til at den pågående verneprosessen som fylkesmannen her viser til er planlagt sluttført med vernevedtak tidlig i 2006, jf. beskrivelse i St.prp. nr. 1 (2004-2005) for Miljøverndepartementet.

Jeg regner ut fra dette med at en justering av verneforskriften som fylkesmannen beskriver vil bli vurdert i forbindelse med den pågående verneprosessen. Utover dette vil det ikke være riktig av meg å gripe inn i den pågående verneprosessen nå, da denne vernesaken skal gjennom omfattende høringsprosesser og skal vurderes av fylkesmannen i Buskerud og Direktoratet for naturforvaltning før saken oversendes til Miljøverndepartementet for sluttbehandling.