Skriftlig spørsmål fra Bjarne Håkon Hanssen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:595 (2004-2005)
Innlevert: 07.03.2005
Sendt: 07.03.2005
Besvart: 18.03.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Spørsmål

Bjarne Håkon Hanssen (A): Sykehuset Vestfold er av de sykehus som nå rammes hardt av sparekniven. Det sås nå tvil om Helse Sør har midler til å fullføre 6. byggetrinn ved sykehuset i Tønsberg. Så sent som i 2003 skrev daværende helseminister Dagfinn Høybråten i et brev til Helse Sør at det 6. byggetrinn skal fullføres.
Er nåværende helse- og omsorgsminister enig med sin forgjenger, og kan statsråden dermed bekrefte at Helse Sør har økonomi til å fullføre utbyggingen?

Begrunnelse

Som et resultat av budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet, jobbes det nå med drastiske kutt i Helse Sør. Sykehuset Vestfold har et innsparingskrav på 167 mill. kr for 2005 og 2006. Innsparingskravet for 2005 er på 106 mill. kr. Jeg ser gjerne at statsråden bekrefter at utbyggingen av 6. byggetrinn kan dekkes over Helse Sørs investeringsrammer, og at det ikke belastes driftsregnskapet for Sykehuset Vestfold HF. Dette vil i tilfelle føre til nye innstramninger fra og med 2006 som kommer på toppen av de innsparingskrav som allerede er vedtatt.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: 6. byggetrinn ved sykehuset i Tønsberg var et byggeprosjekt som ble overtatt av Helse Sør RHF fra Vestfold fylkeskommune i forbindelse med reformen. Dette byggetrinnet skal være klart for innflytting pr. 1. oktober 2005. Selve utbyggingen av dette byggetrinnet er altså nærmest ferdig og departementet har sikret finansiering av bygget ved fordelingen av de årlige lånebevilgninger. Departementet har lagt til grunn at prosjektet må gjennomgås i Helse Sør RHF med fokus på tiltak som kan redusere byggetrinnets kostnader og bedre driftsøkonomien slik at det best mulig kan tilpasses gjeldende rammebetingelser.

Foretaksmøtet i Helse Sør RHF har, i tråd med Stortingets vedtak, besluttet at Helse Sør RHF skal kunne ha et underskudd på inntil 500 mill. kr i 2005. I 2006 skal også dette regionale helseforetaket gå i balanse. Det er Helse Sørs ansvar å fordele innsparingskravene mellom helseforetakene i regionen. Helse Sør RHF har i foretaksmøte med Sykehuset Vestfold HF gitt helseforetaket anledning til å gå med et underskudd på inntil 61,1 mill. kr i 2005.

Jeg har registrert at det er reist tvil om Sykehuset Vestfold HF vil makte det effektivitetskravet de er blitt pålagt av Helse Sør. Departementet vil derfor være i dialog med Helse Sør RHF for å foreta en samlet vurdering av forutsetninger og rammebetingelser for Sykehuset Vestfold HF slik de nå avtegner seg når bygget står ferdig og skal tas i bruk.