Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:598 (2004-2005)
Innlevert: 08.03.2005
Sendt: 09.03.2005
Besvart: 15.03.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Evje trafikkstasjon i Aust-Agder er foreslått nedlagt. Evje er en kommune som sliter med betydelige omstillingsproblemer etter at den store militærleiren Evjemoen for få år siden ble nedlagt. En nedlegging av trafikkstasjonen vil ytterligere forverre vilkårene for deler av den lokale næringsvirksomheten som er avhengige av de tjenester og tilbud trafikkstasjonen i dag gir.
Kan statsråden bidra til å etablere en forsøksordning med privat drift av Evje trafikkstasjon?

Begrunnelse

Både Evje og Hornnes kommune samt flere private aktører har tatt til orde for en privatisering av trafikkstasjonen, med et statlig tilsyn på de tjenester som ytes der. Evje trafikkstasjon har i dag et stort volum på oppkjøring av tyngre kjøretøy som lastebil og buss, i tillegg til oppkjøring med personbil. Potensialet for oppkjøringer i 2004 ved Evje trafikkstasjon var rundt 500 oppkjøringer bare på tyngre kjøretøyer. Manglende kapasitet medførte imidlertid at mange oppkjøringer måtte henvises til enten Arendal eller Kristiansand. I tillegg finnes både bilverksteder og bilforhandlere i kommunene som har stor nytte av trafikkstasjonens tjenester. Hele Setesdalsregionen med 5 kommuner som i areal dekker rundt halve Aust-Agder fylke har en ikke ubetydelig interesse i at tilbudene ved Evje trafikkstasjon blir opprettholdt. Driftsgrunnlaget for Evje trafikkstasjon vurderes til å være godt og mulighetene for lønnsom drift er derfor stor. I denne sammenheng er en eventuell privat drift av trafikkstasjonen en god løsning som både kommunen og næringslivet i kommunen sterkt vil anbefale som alternative til nedlegging. Man håper i denne sammenheng selvsagt på positive signaler fra sentralt hold til en eventuell privat drift av Evje trafikkstasjon.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Statens vegvesen gjennomgår nå en stor omstillings- og effektiviseringsprosess og forslag om nedlegging av Evje trafikkstasjon er et ledd i denne prosessen. Samtidig ønsker Vegvesenet å bedre sitt tjenestetilbud.

Tjenestene som utføres på trafikkstasjoner er i hovedsak myndighetsoppgaver, som godkjenning av kjøretøy, registrering/omregistrering av kjøretøy og førerprøver. I tillegg utføres periodisk kjøretøykontroll; en tjeneste som også tilbys av private aktører, men underlagt Vegvesenets tilsyn.

Bruk av Internett, offentlige servicekontor eller samlokalisering med andre etater er tiltak som vil gi stor effektiviseringsgevinst. Videre utvides forhandleres mulighet til å registrere biler over Internett nå også til å gjelde omregistreringer. Det betyr at oppgavemengden på Evje i fremtiden vil bli redusert. Nedlegging av trafikkstasjonen vil imidlertid ikke skje før en servicekontorløsning er vurdert og eventuelt etablert. Statens vegvesen region sør har satt ned en arbeidsgruppe som skal foreslå et opplegg for etablering av tjenlige og avgrensede oppgaver på servicekontorer i Kongsberg, Larvik, Evje og Mandal.

Når det gjelder spørsmålet om førerprøvesteder, er utgangspunktet at lokalisering av praktiske førerprøver først og fremst bestemmes ut fra hva som er forsvarlig i forhold til prøvens krav til trafikk- og vegmiljø. Det er viktig at førerprøven tester kunnskaper, ferdigheter og risikoforståelse under varierte veg- og trafikkforhold. Dette krever at kandidatene eksponeres for tilstrekkelig trafikk og trafikale utfordringer, både ved kjøring i bymessig område og i vanskelige trafikale situasjoner for øvrig. Selv om trafikkopplæringsforskriften krever sikkerhetskurs på veg, med bl.a. kjøring i variert trafikkmiljø, må denne kompetansen også prøves under førerprøven. Dessuten dekker ikke den obligatoriske opplæringen nødvendigvis alle elementer som er viktige å teste trafikksikkerhetsmessig. Krav til førerprøven er i samsvar med føringer i relevante EU-direktiv.

Beslutninger om å legge ned førerprøvesteder vil bygge på grundige vurderinger, der trafikkfaglige hensyn og trafikksikkerhet veier tyngst, men der også hensynet til reiseveg blir ivaretatt i den grad det er forsvarlig og hensiktsmessig. I fremtiden vil førerprøver også kunne avlegges på andre steder enn trafikkstasjoner.

Jeg gjør også oppmerksom på at Statens vegvesen nå evaluerer hele trafikant- og kjøretøyområdet for å tilpasse dette til fremtidige kundekrav og eventuelle endringer i rammebetingelser.

Jeg har stor forståelse for de utfordringer Evje møter. Det er derfor positivt at Statens vegvesen vurderer en servicekontorløsning også på Evje som tilpasses etatens effektiviseringsmål og som samtidig tar hensyn til etterspørsel av tjenester. Dette arbeidet vil skje i samråd med kommunen.

Trafikkstasjonene utfører som nevnt myndighetsoppgaver og det er ikke hjemmel innenfor gjeldende lovverk til at private aktører kan utføre denne type oppgaver. I tillegg kan flere oppgaver nå utføres uten fysisk oppmøte på en trafikkstasjon. Jeg finner derfor ikke grunnlag for forsøksordninger for alternativ drift av Evje trafikkstasjon.