Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:600 (2004-2005)
Innlevert: 09.03.2005
Sendt: 10.03.2005
Besvart: 17.03.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): Et farmasikull ved Universitet i Oslo (UiO), som tilhører gammel ordning, og startet 2002, får ikke tildelt graden cand.pharm. Dette kullet uteksamineres november 2007. En mulig årsak er en upresis tidsangivelse i overgangsreglene mellom ny og gammel ordning, der det står at graden cand.pharm. tildeles til og med studieåret 2006/2007. Et annet kull som uteksamineres august 2007 får velge mellom gradene cand.pharm. og master i farmasi.
Hva mener statsråden om en slik forskjellsbehandling?

Begrunnelse

I 2002 ble det fastsatt ny forskrift om grader og yrkesutdanninger. For å sikre at studenter ved gammel ordning skulle få graden cand. ble overgangsregler fastsatt: graden cand.pharm. tildeles til og med studieåret 2006/2007. Den nye ordningen trådte i kraft 2003, og farmasikullet ved UiO startet sitt studium 2002. Samtlige farmasistudenter ved den gamle studieordningen kan tildeles graden cand.pharm., unntatt dette studentkullet, som startet august 2002.
Studentene har søkt departementet om mulighet til å velge mellom gradene cand.pharm. og master i farmasi, men fikk ikke tilslag.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Departementet fastsatte 11. oktober 2002 forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høgskoler. I forskriften ble det fastsatt overgangsregler (§ 47) som sier at grader på høyere nivå kan tildeles til og med studieåret 2006/2007.

Studentene som begynte på profesjonsstudiet i farmasi ved universitetene i Oslo og Tromsø høsten 2002, startet etter gammel ordning. Ved Universitetet i Tromsø uteksamineres disse studentene i juni 2007 og kan dermed velge mellom den gamle graden cand.pharm. og den nye graden master i farmasi. Ved Universitetet i Oslo uteksamineres disse studentene i november 2007 og faller utenom overgangsordningene som gjelder til og med studieåret 2006/2007.

Departementet fastsatte forskriften med henblikk på å fange opp alle studentene som startet etter gammel ordning, men siden farmasistudiet ved Universitetet i Oslo etter gammel ordning er organisert slik at det strekker seg ut over fastsatt normert studietid på fem år, faller disse studentene utenfor.

Jeg har vært i kontakt med Universitetet i Oslo, og vi har blitt enige om at studieåret 2006/2007 må kunne defineres litt bredere for denne gruppen studenter. Farmasistudentene som uteksamineres i november 2007, vil dermed kunne velge om de vil ha gammel eller ny grad på lik linje med farmasistudentene i Tromsø som uteksamineres i juni 2007.