Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:602 (2004-2005)
Innlevert: 10.03.2005
Sendt: 10.03.2005
Besvart: 17.03.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): I Innst. S. nr. 268 (2003-2004) presiserer flertallet at innføringen av nasjonale prøver må ta hensyn til de elever som har krav på særskilt tilrettelegging og at skolene må legge til rette slik at elever med lærevansker får den støtten de har behov for ved gjennomføringen av nasjonale prøver. Ifølge Dysleksiforbundet har elever med lese- og skrivevansker blitt bedt om å holde seg borte fra prøven.
Hva gjør statsråden for å forhindre dette?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: De nasjonale prøvene er obligatoriske og hjemlet i forskrift til opplæringsloven § 2-4 og forskrift til friskoleloven § 5. I forskrift til opplæringsloven § 2-4 heter det at skolen kan gjøre vedtak om fritak fra deltaking i nasjonale prøver for elever som får spesialundervisning etter kap. 5 i opplæringsloven og der det dessuten er klart at prøven ikke vil ha mye å si for elevens opplæring. Det heter imidlertid også at eleven selv eller foreldre/foresatte likevel kan bestemme at eleven skal delta på prøven.

Det er følgelig ikke tillatt for skolen å holde elever borte fra nasjonale prøver mot elevens eller de foresattes vilje.

I et informasjonsbrev fra Utdanningsdirektoratet sendt tjenestevei til skolene 16. desember 2004 fremgår det tydelig hvilke regler som gjelder for gjennomføringen av de nasjonale prøvene. Skolene er forpliktet til å følge lover og forskrifter. Det er kommunens ansvar å se til at regelverket blir fulgt. I de tilfellene der elever likevel opplever å bli holdt borte fra de nasjonale prøvene, bør dette klages inn for fylkesmannen.

Jeg har tillit til at skolene følger gjeldende regelverk og anser dette som tilstrekkelig for å forhindre at elever holdes borte fra de nasjonale prøvene.