Skriftlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til justisministeren

Dokument nr. 15:603 (2004-2005)
Innlevert: 10.03.2005
Sendt: 11.03.2005
Besvart: 17.03.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Eg viser til oppslag i Aftenposten og Fædrelandsvennen om at politiet sine auka leigeutgifter medfører reduserte polititenester. Dette ser ut til å høve særs dårleg med den varsla satsinga på meir synleg og meir publikumsretta politi.
Kva gjer statsråden for å sikre seg oversikt over om situasjonen i Kristiansand og Trondheim er døme på ein landstrend, og kva gjer han for å sikre at politiet får tilstrekkeleg med midlar til høgst naudsynte årsverk for å styrka publikumsretta verksemd?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Agder politidistrikt har, som alle andre politidistrikt, fått en reell økning i sitt budsjett i 2005, etter at politidistriktet har fått kompensert for lønns- og prisøkning. Lokalene til både politiet og tingretten i Kristiansand ble etter en omfattende rehabilitering og ombygging tatt i bruk i 2003. Agder politidistrikt fikk kompensert for det alt vesentlige av de økte husleieutgiftene i 2003, noe som er videreført for 2004 og for 2005. Politiet i Kristiansand må således ikke dekke en større del av husleiekostnadene i 2005 enn politidistriktet gjorde i 2003 og 2004. Lokaliseringsordningen i Kristiansand anses for svært effektiv, da både politiet, domstolen og fengselet er i samme bygning. Dette medfører for eksempel lite ressursbruk til transport av fanger sammenlignet med hva som er vanlig i andre politidistrikt.

Politiet i Trondheim flyttet inn i nytt politihus i 2004. Politiet i Trondheim hadde tidligere på grunn av plassmangel i det gamle politihuset, tilhold flere steder i byen, noe som var uhensiktsmessig og lite effektivt. Samtidig medførte sammenslåing av Uttrøndelag og Trondheim politidistrikter til Sør-Trøndelag politidistrikt fra 1. januar 2002 til økt behov for nytt politihus i Trondheim. Husleien i det nye politihuset ble noe høyere enn de husleiekostnadene Trondheim politidistrikt hadde tidligere. Politidistriktet må innenfor sin egen ramme dekke ca. 1,5 mill. kr mer i husleie i 2005 enn i 2004. Total bevilgning for 2005 er på ca. 295 mill. kr.

Politidistriktene bruker gjennomsnittlig ca. 12 pst. av tildelt budsjett til husleie. Det er en betydelig utfordring å holde husleiekostnadene nede for å øke ressursbruken til direkte kriminalitetsbekjempelse. Politidirektoratet har ved en rekke anledninger bedt politidistriktene om å gjennomgå husleiekontraktene for om mulig å redusere de totale kostnadene til husleie i politiet. Noen politidistrikt har også klart å redusere disse kostnadene med et ikke ubetydelig beløp. Videre har Politidirektoratet, for å bedre kompetansen på dette området, bedt Politiets data- og materielltjeneste om å etablere en enhet med høy kompetanse innen området til å bistå politidistriktene med kontraktinngåelse ved leie av lokaler og ved reforhandling av husleiekontrakter. Det er imidlertid politimesteren som har ansvaret for driften av politidistriktet, og også for fremtidige husleiekontrakter.

Det var en betydelig økning i politibudsjettet for 2005. Det er en stor utfordring å fordele politiressursene riktig mellom de forskjellige politidistriktene og særorganene. For å få en mer rettferdig fordeling, har Politidirektoratet ved hjelp av et konsulentfirma utarbeidet en modell for ressursfordeling mellom politidistriktene. Modellen er bygget opp med kriterier relatert til politiets oppgaveløsning, hvor kriminalitetsbekjempelse og trygghet representerer det viktigste området. I tillegg til kriteriene, blir det også lagt inn ressurser på bakgrunn av en særskilt vurdering. Stortinget har i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2005 bedt om at en starter opp arbeidet med å utjevne forskjellene, jf. Budsjett-innst. S. nr. 4 (2004-2005). Politidirektoratet har derfor i budsjettfordelingen for inneværende år, iverksatt tiltak for å redusere forskjellene mellom politidistriktene. Dette har medført at ressursøkningen til det enkelte politidistrikt har variert noe i forhold til hvilke ressurser politidistriktene var tildelt i tidligere år.