Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:604 (2004-2005)
Innlevert: 10.03.2005
Sendt: 11.03.2005
Besvart: 18.03.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Politidekningen i Sauda i Rogaland har gjennom en tid vært svært mangelfull. Nå legges det opp til ytterligere innsparinger ved å ta vekk lønnsmidler tilsvarende to til tre stillinger ved Sauda og Suldal lensmannsdistrikt.
Hva vil justisministeren gjøre for å bringe polititjenesten i distriktet opp på et akseptabelt nivå?

Begrunnelse

Det har gjennom lengre tid vært bekymring i Saudasamfunnet over mangelfull politidekning. Dette medfører økende følelse av utrygghet for innbyggerne. Bekymringen deles også av de som utfører polititjenesten, noe som kom til uttrykk i avisen Ryfylke 22. februar 2005, der tillitsvalgt for betjentene i Sauda og Suldal lensmannskontor står frem og sier at de er bekymret for sikkerheten til innbyggerne. Vaktsamarbeidet mellom Sauda og Suldal har allerede medført en betydelig svekkelse av beredskapen, noe som kan medføre opp til flere timers utrykningstid, og det legges nå opp til ytterligere forverring av situasjonen. Det sier seg selv at en slik situasjon er uholdbar dersom det skulle skje ulykker eller andre hendelser som krever politi på plass raskt.
Formålet med politireformen var jo nettopp å få mer av politiressursene ut i operativ tjeneste og få mer synlig politi. Det skulle også brukes mer ressurser til etterforskning og forebygging og etaten skulle bli mer tjenesteytende og publikumsorientert samt bedre på bekjempelse av kriminalitet. Situasjonen i Sauda er dessverre ett av mange eksempler på en utvikling som går i stikk motsatt retning.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Haugaland og Sunnhordland politidistrikt er nå i ferd med å gjennomføre fase 2 i politireformen. Politidistriktets ansatte og organisasjoner og de berørte kommuner er involvert i denne prosessen, som blant annet innebærer en grundig kartlegging og analyse av politidistriktets funksjoner, oppgaver og organisering.

Det er politimesterens oppgave å forvisse seg om at ressursene i politidistriktet til enhver tid er fordelt slik at fordelingen gjenspeiler kravene til oppgaveløsning og beredskap. Samtidig har politimesteren ansvaret for at de tildelte ressursene utnyttes best mulig. Dagens stillingsfordeling har bestått i mange år, og det er derfor nødvendig at politimesteren foretar en gjennomgang av ressursfordelingen i politidistriktet.

Saken er nå til behandling i den lokale styringsgruppen for politireformen. Denne styringsgruppen inkluderer driftsenhetslederne og de tillitsvalgte.

Politimesteren vil invitere de berørte ordførerne til et møte om denne saken i løpet av våren.

Først deretter vil fremtidig stillingsfordeling i politidistriktet bli vedtatt.

Flere lokalaviser i Hordaland og Rogaland har i det siste brakt intervjuer med lokale tillitsmenn på lensmannskontorene, og enkelte av disse intervjuene kan gi inntrykk av at politimesteren allerede har truffet avgjørelse om kutt i årsverksrammene ved lensmannskontorene i Sauda og Suldal. Det er altså ikke riktig.

Ettersom politidistriktet er i en fase hvor det ikke er avklart hvordan den fremtidige stillingsfordelingen skal være, anses det fornuftig å unngå disposisjoner som vil medføre at dagens stillingsfordeling i unødvendig grad blir fastlåst. Dette er grunnen til at flere driftsenheter, (herunder Sauda og Suldal lensmannsdistrikt og Etne og Vindafjord lensmannsdistrikt) foreløpig har fått holdt tilbake en del av lønnsmidlene.

Politimesteren forsikrer at uansett fremtidig stillingsfordeling, vil politidistriktet ivareta et forsvarlig vaktsamarbeid i hele politidistriktet.