Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:606 (2004-2005)
Innlevert: 10.03.2005
Sendt: 11.03.2005
Besvart: 31.03.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Politimesteren i Haugesund har lagt fram forslag til budsjettet for 2005 for Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. I forslaget foreslår politimesteren å trekke tilbake lønnsmidler tilsvarende to stillinger i Sauda og Suldal lensmannsdistrikt. Innbyggerne er urolige for beredskapen.
Kan justisministeren svare på hvorvidt det vil være mulig å opprettholde et forsvarlig vaktsamarbeid med disse kuttene og samtidig grunngi hva som er forsvarlig beredskap for Sauda og Suldal, og mener statsråden det vil være forsvarlig å redusere bemanninga i Sauda og Suldal lensmannsdistrikt med virkning fra 1. juli 2005?

Begrunnelse

I 2003 ble lensmannskontorene i Sauda og Suldal slått sammen, og det ble etablert vaktsamarbeid over kommunegrensene, med virkning fra 1. januar 2005.
De nye kuttene kommer før Sauda og Suldal har fått mulighet til å evaluere virkningene av sammenslåingen som trådte i kraft 1. januar.
Sauda og Suldal kommuner til sammen er på størrelse med Vestfold fylke. Når det oppstår akutte situasjoner i kommunen som ikke har vakt, må betjentene i kommunen som har vakt blant annet krysse en fjord, med ei ferje som er nattestengt. Dersom de er opptatt, kanskje flere timers reise unna, må neste oppdrag vente til de er ledige. Vi får uholdbare situasjoner med en altfor stor utrykningstid, noe som kan få konsekvenser for både liv og helse.
Viser til oppslag i avisen Ryfylke 22. februar 2005 som skriver at det har vært ei urolig natt i Sauda mellom 19. og 20. februar. Den natta var Sauda helt uten lensmannsbetjenter på vakt. De var opptatt i Suldal og Haugesund mellom kl. 20.00 lørdag og kl. 06.00 søndag, mens det i Sauda ble rapportert om slåsskamper og ildspåsetting.
Sauda kan vise til høy oppklaringsprosent i dag, noe som vil bli betydelig svekket med redusert bemanning. Dette kan ikke være et mål for politietaten. I tillegg vil synlig politi og forebygging bli en mangelvare. Kutt i antall stillinger vil på sikt føre til lite levelige forhold for de ansatte på lensmannskontorene i Sauda og Suldal, som vil måtte være på vakt hver tredje uke, mot hver fjerde uke nå. Og som skal dekke et svært stort geografisk område.
Dette går på tryggheten løs, både for ansatte og innbyggerne.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Haugaland og Sunnhordland politidistrikt er nå i ferd med å gjennomføre fase 2 i politireformen. Politidistriktets ansatte og organisasjoner og de berørte kommuner er involvert i denne prosessen, som blant annet innebærer en grundig kartlegging og analyse av politidistriktets funksjoner, oppgaver og organisering.

Det er politimesterens oppgave å forvisse seg om at ressursene i politidistriktet til enhver tid er fordelt slik at fordelingen gjenspeiler kravene til oppgaveløsning og beredskap. Samtidig har politimesteren ansvaret for at de tildelte ressursene utnyttes best mulig. Dagens stillingsfordeling har bestått i mange år, og det er derfor nødvendig at politimesteren foretar en gjennomgang av ressursfordelingen i politidistriktet.

Saken er nå til behandling i den lokale styringsgruppen for politireformen. Denne styringsgruppen inkluderer driftsenhetslederne og de tillitsvalgte.

Politimesteren vil invitere de berørte ordførerne til et møte om denne saken i løpet av våren.

Først deretter vil fremtidig stillingsfordeling i politidistriktet bli vedtatt.

Flere lokalaviser i Hordaland og Rogaland har i det siste brakt intervjuer med lokale tillitsmenn på lensmannskontorene, og enkelte av disse intervjuene kan gi inntrykk av at politimesteren allerede har truffet avgjørelse om kutt i årsverksrammene ved lensmannskontorene i Sauda og Suldal. Det er altså ikke riktig.

Ettersom politidistriktet er i en fase hvor det ikke er avklart hvordan den fremtidige stillingsfordelingen skal være, anses det fornuftig å unngå disposisjoner som vil medføre at dagens stillingsfordeling i unødvendig grad blir fastlåst. Dette er grunnen til at flere driftsenheter, (herunder Sauda og Suldal lensmannsdistrikt og Etne og Vindafjord lensmannsdistrikt) foreløpig har fått holdt tilbake en del av lønnsmidlene.

Politimesteren forsikrer at uansett fremtidig stillingsfordeling, vil politidistriktet ivareta et forsvarlig vaktsamarbeid i hele politidistriktet.