Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:607 (2004-2005)
Innlevert: 11.03.2005
Sendt: 11.03.2005
Besvart: 16.03.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Reglene om dokumentavgift diskriminerer samboende par i forhold til gifte par. Skal samboende flytte fra hverandre, må det betales "ny" dokumentavgift for å kjøpe ut den ene parten.
Vil finansministeren sørge for at også samboende også slipper dokumentavgift i likhet med gifte par?

Begrunnelse

Gifte som skiller seg må kun betale tinglysingsgebyr. Dette kan medføre at samboende par som kjøper bolig tvinges til å sette boligen på den ene for å unngå en fremtidig ekstrakostnad.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Dokumentavgiften er en enkel avgift med få og avgrensede fritak. Dette begrenser byråkratiet forbundet med håndteringen av avgiften, samtidig som avgiften genererer et betydelig proveny. I dag er overføringer mellom ektefeller fritatt for dokumentavgift. Det samme gjelder registrerte partnere. Dette er ensartede grupper, knyttet opp mot egne lover og registreringsordninger. Tilsvarende regulering finnes ikke for samboerskap, og et fritak for denne gruppen vil følgelig være vanskeligere å håndtere.

Innføring av nye fritaksordninger kan avhjelpe konkrete urimeligheter i avgiftssystemene, men har ofte som konsekvens at det oppstår nye skjevheter. Dette leder igjen til ytterligere press for utvidelse av fritaksordningene. På sikt kan dette lede til en uthuling av avgiftssystemene, samt økt byråkratisering i form av økt bruk av administrative og offentlige ressurser. En annen side er at regelverket kompliseres.

Samboerutvalget foreslo i sin tid at ektefellefritaket for dokumentavgiften også burde omfatte samboere som har bodd sammen i mer enn to år, eller har felles barn. Forslaget ble imidlertid ikke fulgt opp i det endelige fremlegget for Stortinget (St.meld. nr. 29 (2002-2003) - familiemeldingen). Per i dag foreligger det således ingen konkrete planer om å innføre fritak i dokumentavgiften ved overføring av hjemmel til fast eiendom mellom samboere.