Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:608 (2004-2005)
Innlevert: 11.03.2005
Sendt: 11.03.2005
Besvart: 17.03.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Utsendelse og innkreving av årsavgiften krever mye administrasjon. I tillegg er det en irriterende og i mange tilfeller tung belastning for folk. En alternativ metode er å legge årsavgiften inn i bensinavgiftene/dieselavgiftene.
Hvilken besparelse ville en slik omlegging utgjøre i administrasjonskostnader og hvor mye ville en slik omlegging øke bensinavgiftene/dieselavgiftene justert for innsparinger i administrasjonskostnader?

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Kostnader til administrasjon av årsavgiften er anslått til om lag 34 mill. kr årlig. I anslaget er det ikke tatt hensyn til endrede administrasjonsutgifter som følge av at personskadeavgiften ble innlemmet i årsavgiften fra 2004.

Dersom årsavgiften avvikles og provenytapet dekkes ved økte avgifter på drivstoff, vil dette føre til at kostnadene som i dag påløper til administrasjon av årsavgiften faller bort.

Årsavgiften er i første rekke gitt en fiskal begrunnelse, dvs. at den skal skaffe staten inntekter. Avgiftene på drivstoff har også til hensikt å korrigere for såkalt eksterne virkninger av bilbruk. Tabellen nedenfor viser anslagene for inntektene fra årsavgiften og drivstoffavgiftene i saldert budsjett for 2005. I tillegg til de nevnte drivstoffavgiftene er både bensin og diesel omfattet av CO2-avgifter.

For tabell om Inntekter fra avgifter på eie og bruk av kjøretøy i 2005 se lenken til Finansdepartementets hjemmeside:

http://odin.dep.no/fin/norsk/aktuelt/svar_stortinget/brev/p30006738/p30007118/006081-110385/dok-bn.html

Dersom årsavgiften hadde blitt fjernet fra 1. januar 2005 og det tilhørende provenytapet hadde blitt erstattet med økte drivstoffavgifter, måtte avgiftene på bensin og autodiesel blitt økt med drøyt 2,35 kr pr. liter. Med utgangspunkt i faktiske utsalgspriser på drivstoff i februar 2005, ville prisen på bensin ligget på om lag 13,50 kr pr. liter og prisen på diesel ligget på om lag 12,50 kr pr. liter. Det knytter seg imidlertid stor usikkerhet til hvordan såpass høye utsalgspriser vil påvirke omsetningen av bensin og diesel på norske bensinstasjoner.