Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:615 (2004-2005)
Innlevert: 15.03.2005
Sendt: 16.03.2005
Besvart: 21.03.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Olje- og energidepartementet (OED) varsler 15. mars 2005 at Norsk Hydros borevindu for "Eirik Raude" i Barentshavet forlenges med én måned, til 20. april. Flere miljøorganisasjoner hevder at forlengelsen er gitt uten at verken Statens forurensningstilsyn (SFT) eller andre høringsinstanser er koblet inn. Det hevdes videre at Havforskningsinstituttet (HI) har avgitt uttalelse i saken, men at denne er unntatt offentlighet.
Stemmer dette, og er det riktig at ingen del av utredningene eller vurderingene så langt i søknadsprosessen tar høyde for boring i april?

Begrunnelse

Olje- og energidepartementet bekjentgjorde 15. mars 2005 at Norsk Hydro sitt borevindu i Barentshavet forlenges med én måned, til 20. april. Dette gjelder boringen med plattformen "Eirik Raude" på utvinningstillatelse 225 i et miljøfølsomt område. Det hevdes fra miljøorganisasjoner at forlengelsen ble gitt uten at verken SFT eller andre høringsinstanser har vært koblet inn. Det hevdes videres at Havforskningsinstituttet har avgitt uttalelse i saken, men denne er unntatt offentlighet.
Den opprinnelige begrunnelsen for at Hydro skulle avslutte boringen innen 20. mars, er at miljøkonsekvensene av utslipp vil være betydelig større etter denne tiden. I april gyter lodda i området, og en rekke andre fiskelarver og yngel trekker inn denne delen av Barentshavet. Disse er svært sårbare for forurensning fra oljevirksomhet. Det er derfor meget viktig at det er brede faglige innspill og åpenhet rundt beslutninger som setter hensyn til miljø- og fiskerihensyn til side. I år er loddebestanden svært liten, og dermed enda mer sårbar enn vanlig for å bli påvirket av forurensning fra oljeboringen. Årsaken til behovet for en forlengelse er Norsk Hydros problemer med riggen og naturgitte forutsetninger som burde være vel kjent for en lisenshaver. Boringen med plattformen "Eirik Raude" ble forsinket av vedlikehold før jul og dårlig vær i januar. Plattformen ble også stengt i tre dager etter to utslipp på en uke. Rykter har gått om oljefunn på feltet. Miljøbevegelsen har protestert kraftig mot boreplanene. Utvinningstillatelse 225 ble tildelt med en borebegrensning i oljeførende lag i perioden 20. mars til 1. august. Norsk Hydro har på vegne av rettighetshaverne i utvinningstillatelse 225 søkt om dispensasjon fra denne borebegrensningen, slik at de kan fullføre den påbegynte boringen. Boreriggen "Eirik Raude" ble ferdigstilt fra verkstedet i Ølen betydelig senere enn planlagt, og dårlig vær forsinket ytterligere tidspunktet da boreriggen ankom Barentshavet. Det hevdes fra OED sin side at rettighetshaverne mener at det er hensiktsmessig operasjonelt og av hensyn til sikkerhet og miljø at de gjenstående arbeidene gjennomføres mens riggen er på lokasjon, i stedet for å avbryte i tråd med tillatelsen. OED redegjør ikke for hvorvidt de på faglig grunnlag mener dette er riktig og hvordan de har kommet fram til beslutningen om å gi utvinningstillatelse 225 i Barentshavet dispensasjon fra borebegrensningen på inntil én måned, fra 20. mars til 20. april 2005, slik at undersøkelsene i den pågående brønnen kan fullføres. Det er bekymring for at denne beslutningen, om den ikke endres, vil bidra til å ytterligere redusere åpenhet og faglig etterrettlighet i forbindelse med oljeaktivitet i de sårbare nordområdene og at dette vil skape presedens for å nedprioritere miljøhensyn når det veies opp i mot lisenshavernes isolerte økonomiske interesser.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Olje- og energidepartementet (OED) mottak mandag 7. mars 2005 søknad fra Norsk Hydro ASA (Hydro) (brev datert 4. mars 2005). Hydro søkte her på vegne av rettighetshaverne om dispensasjon fra utvinningstillatelsens pkt. 7 som setter en bergrensing på boring i utvinningstillatelsen mellom 20. mars og 1. september, iht. utvinningstillatelsens pkt. 12 om dispensasjon fra bestemmelsene i utvinningstillatelsen.

Olje- og energidepartementet sendte 8. mars 2005 denne søknaden på høring til berørte departementer: Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) og Miljøverndepartementet (MD), samt vår underliggende etat Oljedirektoratet.

Alle dokumentene i saken er nå offentlig tilgjenglig med unntak av Oljedirektoratets (OD) brev til OED som inneholder sensitive petroleumsfaglige opplysninger og vurderinger om brønnen som bores, samt deler av Hydro sin søknad som også inneholder sensitive opplysninger om brønnen.

Borebegrensningsperioden fastsatt i utvinningstillatelsen begynner fra 20. mars, jf. St.meld. nr. 40 (1988-89) om åpning av Barentshavet Syd for letevirksomhet. Hensynet er at det i denne del av perioden kan være sårbare perioder for fiskeegg og -larver. HI konkluderer i sin uttalelse til saken at "Det er lite sannsynlig at vesentlige mengder larver av disse artene vil bli transportert gjennom dette området før 20. april. Havforskningsinstituttet har derfor ikke tungtveiende innvendinger mot en slik forlengelse".

Utover denne faglige uttalelsen fra HI finner OED også støtte for utvidelsen i arbeidet i sameksistensgruppen i 2003 som bestod av representanter for oljeindustrien, fiskeindustrien, FKD med underliggende etater og OED/OD. I anbefalingene fra sameksistensgruppen ligger det at de tidligere tidsbegrensingene for boring som ble fastsatt ut fra hensyn til fiskeressursene og fiskeriene og som bl.a. omfatter området der utvinningstillatelse 225 ligger, ikke lengre er nødvendige av hensyn til fiskeriene. Disse konklusjonene er gjennomgått og kommentert i St.meld. nr. 38 (2003-2004) med følgende merknad: "Regjeringen vil legge disse anbefalingene til grunn ved vurdering av vilkår og mulige begrensninger for petroleumsaktiviteten av hensyn til fiskeriaktiviteten ved eventuelle fremtidige tildelinger av nye utvinningstillatelser i Barentshavet." Stortinget hadde ikke merknader til dette.

I og med Stortingets tilslutning til dette ved behandling av St.meld. nr. 38 (2003-2004) for nye utvinningstillatelser, i tillegg til at miljø- og fiskerimyndighetene ikke hadde innvendinger mot en forlengelse av boreperioden i utvinningstillatelsen, vurderte departementet at det ikke var reelle faglige grunner mot å gi dispensasjon for utvinningstillatelse 225. Etter en samlet vurdering innvilget OED på denne bakgrunn dispensasjon fra bestemmelsene i utvinningstillatelse 225.

Departementet kjenner ikke til at Hydro forut for denne søknaden har tatt høyde for boring i april i sine søknader. I OEDs svar til Hydro presiseres det imidlertid at "OED legger til grunn for denne dispensasjonen at Hydro tar kontakt med andre aktuelle myndigheter vedrørende forlengelse av eventuelle andre tillatelser som blir berørt av forlengelsen av boreperioden fra 20. mars til 20. april".

Når det gjelder andre tillatelser enn utvinningstillatelsen, ligger det i dette at for eksempel vedrørende utslippstillatelsen så må Hydro ta kontakt med SFT for forlengelse. I den forbindelse har departementet fått opplyst fra Hydro at selskapet har oppdatert, og oversendt til SFT, miljørisikoanalysen slik at den også omfatter perioden fra 20. mars til 20. april.