Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:621 (2004-2005)
Innlevert: 16.03.2005
Sendt: 17.03.2005
Besvart: 18.03.2005 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): På grunn av sparetiltak ved Øvsttunsenteret i Bergen vil bemanninga i forhold til antall ungdom på senteret bli svekka. Ungdommene har store og sammensatte problem, og de er gang på gang blitt sviktet av voksensamfunnet. Det er nettopp voksentettheten og det faglige grunnlaget som har gjort at Øvsttunsenteret kan vise til gode resultat i de åra institusjonen har drevet i regi av fylkeskommunen.
Kan statsråden forsvare at disse ungdommene nå får et svekka tilbud og dermed mindre sjanse til et verdig liv?

Begrunnelse

Alle er vi enige at flest mulig skal få barnevernstiltak i nærmiljøet eller i fosterheim. Men like viktig er det at barnevernet disponerer et mangfold av tiltak. Øvsttunsenteret et tiltak for ungdommene med de aller største problemene. Målgruppa er ungdom mellom 13 og 18 år som barnevernstjenesten og fagteam vurderer ikke kan gjøre seg nytte av åpne barnevernstiltakene. Vi snakker om ungdom med sammensatte og svært alvorlige livsproblem. I tillegg til atferdsproblem, til dels truende atferd, har de problemer med rus og psykiske vansker, blant annet ADHD. Ved å sjøl ha vært tilstede på institusjonen, har jeg sett at den gir ungdommene et fleksibelt tilbud, tilpassa hver enkelt ungdom. Men fellesnevneren er tett voksenkontakt og en relasjonsbygging som tar tid. Institusjonen følger også på en svært god måte de ungdommene som er på vei ut i samfunnet.
Øvsttunsenteret kan vise til gode resultat. En indikasjon er at tallet på varetekstfengslinger av ungdom under 18 år har gått etter etableringa av Øvsttunsenteret.
Sparetiltak overfor denne gruppa kan resultere i langt større kostnader for samfunnet seinere. Sparetiltak som fører til dårligere tilbud til denne ungdomsgruppa, er ikke bare urettferdig overfor ungdommene og deres pårørende. Det er også kortsiktig. Det kan ikke være noe argument at Hordaland fylkeskommune bygde opp dyre tiltak på Øvsttunsenteret. Dersom denne gruppa ungdom skal få hjelp på et faglig godt nok grunnlag, må det nødvendigvis koste penger. Jeg vil gjerne vite om statsråden deler dette synspunktet.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: 1. januar 2004 overtok staten ansvaret for de fylkeskommunale tjenestene innen barnevernet og familievernet. Et av hovedmålene med reformen er å sikre et faglig likeverdig tilbud i hele landet. Alle regionene i etaten driver omstillingsarbeid i tråd med målsettingene for den statlige overtagelsen. Målet er at alle barn skal få et faglig godt tilbud, og som regel er det ingen motsetning mellom dette og målet om kostnadseffektiv drift. Flest mulig barn og unge skal hjelpes gjennom mer bruk av familie- og nærmiljøbaserte tiltak.

Bufetat region vest skal i likhet med de andre regionene tilpasse driften til nasjonale føringer og standarder. På grunn av fylkesvise forskjeller i drift av barnevernet ved den statlige overtakelsen, er behovet for omstilling særlig stort i region vest. Regionen er nå inne i en prosess der tilbudene skal bringes på linje med sammenlignbare regioner.

Omstillingen ved Øvsttunsenteret er en naturlig del av omstillingen i statlige tiltak i regionen. Formålet med omstillingen er å etablere komplette tiltakskjeder, og gi enda bedre tjenester til barn og unge. Omstillingen vil føre til at et større antall barn og unge får hjelp på et nivå som er tilpasset deres behov. Ressursinnsatsen dreies over fra tunge institusjonsplasser til et mer differensiert tilbud av institusjonsplasser, hybler og forsterkede fosterhjem.

I samarbeid med ansatte og ledelse ved Øvsttunsenteret arbeides det nå med planer for omstrukturering av tiltaket. Før denne hadde senteret 95 årsverk og tilbud til 16 unge fordelt på akutt- og utredningsplasser, langtids institusjonsplasser og hybeltiltak.

Målet med omstillingen er å gi tilbud til minst 15 flere ungdommer med samme personalressurs. Lederen ved senteret gir, i avisintervju i Bergens Tidende 11. mars, uttrykk for at han går god for kvaliteten i det nye tiltaket.

De nyetablerte plassene vil erstatte plasseringer i private barneverntiltak. Ingen vil få et dårligere tilbud, samtidig som flere vil få et godt tilbud.