Skriftlig spørsmål fra Aud Gaundal (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:622 (2004-2005)
Innlevert: 16.03.2005
Sendt: 17.03.2005
Besvart: 31.03.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): Det er for tiden stor aktivitet i utbygging av bredbånd, og mange selskap har etablert seg i denne virksomheten. Det er blitt hevdet at noe av bakgrunnen for den høye strømnettleien kan være at enkelte kraftselskaper som driver utbygging av bredbånd, belaster nettkundene for denne kostnaden.
Hva er statsrådens vurdering av dette, og hva vil hun eventuelt foreta seg slik at disse påstandene kan tilbakevises?

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: NVEs forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 nr. 302 er til hinder for at nettselskaper som driver utbygging av bredbånd, belaster nettkundene med denne kostnaden.

Det fremgår av forskriften at konsesjonæren skal skille konkurranseutsatte forretningsområder og nettvirksomhet i selvstendige virksomhetsområder med separate budsjetter og regnskaper.

I rapporteringen fra nettselskapene til myndighetene holdes inntekter og kostnader som hører til bredbånd, eller televirksomhet som virksomhetsområdet benevnes i rapporteringen, atskilt fra nettvirksomheten.

Den samme forskriften skal også hindre kryssubsidiering mellom virksomhetsområdene. Det fremgår av forskriften at nettselskapet ikke skal belaste nettvirksomheten med kostnader som er knyttet til konkurranseutsatt virksomhet. Flytting av inntekter som knytter seg til nettvirksomheten over på konkurranseutsatte virksomhetsområder er ikke tillatt.

Jeg har fått opplyst at NVE i løpet av høsten 2004 har vært på kontrollbesøk hos noen utvalgte nettselskaper hvor blant annet mulig kryssubsidiering har stått i fokus. NVE kan på bakgrunn av denne kontrollen, eller den årlige regnskapskontrollen av selskapene, ikke se at nettvirksomheten blir belastet med kostnader fra andre virksomhets- eller forretningsområder.

Jeg minner også om at dagens inntektsrammer, og dermed gjeldende tariffer og nettleie, er fastsatt på bakgrunn av regnskapstall for perioden 1996 til 1999. Inntektsrammene justeres årlig i takt med konsumprisindeksen, krafttapsprisen, siste års renter og nyinvesteringer.

En av de viktigste årsakene til økning i nettleien de siste årene kommer av at nettselskapene henter inn utestående mindreinntekt. Nettselskapenes mindreinntekt innebærer at nettselskapene har penger til gode fra tidligere år, fordi tariffene tidligere har vært for lave i forhold til inntektsrammen. Olje- og energidepartementet la frem en grundig redegjørelse for de samlede årsakene til nettleieøkning i revidert nasjonalbudsjett for 2004, jf. St.prp. nr. 63 (2003-2004) og Innst. S. nr. 250 (2003-2004). NVE skal presisere regelverket rundt mer- og mindreinntekt overfor nettselskapene, slik at dette praktiseres i tråd med intensjonene i inntektsrammereguleringen. NVE følger utviklingen i nettleien og vurderer behov for tiltak for å bidra til stabilitet i nettleien over tid.

Regjeringen er opptatt av å unngå kryssubsidiering i kraftselskapene. Dette spørsmålet inngår derfor som en del av grunnlaget for departementets vurdering av behovet for økte krav til skille mellom nettvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet i kraftselskaper, jf. St.meld. nr. 15 (2004-2005) Om konkurransepolitikken.