Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:625 (2004-2005)
Innlevert: 16.03.2005
Sendt: 17.03.2005
Besvart: 22.03.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Mener statsråden at uenighet rundt konsekvensen av budsjettkutt er tilstrekkelig grunnlag for å avsette styret i Helse Fonna, er rimelig å kreve at direktører og styremedlemmer i datterforetak ikke skal uttrykke uenighet i disposisjoner gjort av Regjeringen og hovedforetaket, og mener ikke statsråden det er bra om personer i slike posisjoner sier fra hvis de ikke kan innestå faglig for de disposisjoner som gjøres?

Begrunnelse

Mandag 14. mars ble det kunngjort at styret i Helse Fonna er avsatt. I en pressemelding fra Helse Vest går det fram at begrunnelsen er uenigheter om budsjettet for inneværende år. I pressemeldingen heter det at:

"Bakgrunnen for at styret i Helse Vest no skiftar styret for Helse Fonna er motsetnader mellom eigarstyret og styret for dotterføretaket med omsyn til konsekvensane av vedtatt budsjett for inneverande år.
Det avgåtte styret i Helse Fonna meinte dei hadde fått eit urealistisk budsjett som ville fått store konsekvensar for pasienttilbodet. Eigarstyret meiner at det er eit stramt, men realistisk budsjett og har stilt krav til at akuttilbodet og fødetilbodet i føretaket skal oppretthaldast på same nivå som i 2004."

Styret i Helse Fonna avsettes altså ikke fordi de ikke har vært i stand til å skjøtte sine verv tilfredsstillende, men fordi de har uttrykt uenighet i vurderinger som er gitt av konsekvensene for foretaket av kutt i budsjettene. Styret har heller ikke nektet å gjennomføre de kutt som de har blitt pålagt.
Avsettelsen har vakt sterke reaksjoner blant de ansatte, og bidrar til uro rundt Helse Fonna.
For både opinionen i alminnelighet, og Stortinget i særdeleshet, er det nødvendig at det finnes en levende debatt om prioriteringene i helsevesenet. Da er det også nødvendig at personer som sitter i direktørstillinger og styreverv har anledning til å opplyse offentlig om hva de mener vil være konsekvensene av den rådende budsjettpolitikken, uten å måtte frykte at dette kan resultere i avsettelse.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: I henhold til helseforetaksloven § 9 er det de regionale helseforetakene som oppnevner styre for helseforetakene; dvs. at kompetansen til å oppnevne styret for Helse Fonna HF tilligger Helse Vest RHF. Systemet er basert på at det regionale helseforetaket som eier er avhengig av at det lokale styret for helseforetaket lojalt retter seg etter de vedtak og styringssignaler som er fattet av det regionale helseforetaket.

I departementets kontakt med Helse Vest RHF om denne saken er det kommet fram at det ikke lenger var tillit mellom Helse Vest og det daværende styret for Helse Fonna HF fordi styret ikke fulgte opp de eierkrav som var satt. Det hadde forut for skiftet av styret foregått diskusjoner i lengre tid mellom eier og styret for helseforetaket uten at det kom til enighet om de faktiske realitetene i budsjettet og konsekvensene av disse. Det vises også til tidligere situasjoner hvor Helse Vest har måttet veilede styret for Helse Fonna.

Jeg deler representantens syn på at det skal være en levende debatt om prioriteringene i helsevesenet og at personer i sentrale posisjoner i spesialisthelsetjenesten selvfølgelig skal ha anledning til å delta i denne debatten. Det forutsettes imidlertid at de som er valgt til å ivareta styreverv på alle nivå, forholder seg lojalt til de styrings- og myndighetsmessige vedtak som er fattet på overordnet nivå. Stortinget gir årlig de overordnede økonomiske rammer for virksomheten, herunder krav om å oppnå balanse i 2005. Dette er videreført i departementets eierstyring av de regionale helseforetakene og det er et eierkrav at de regionale helseforetakene gjennomfører den nødvendige omstilling i 2005 for å realisere Stortingets krav.