Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:634 (2004-2005)
Innlevert: 18.03.2005
Sendt: 18.03.2005
Besvart: 30.03.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Det er et hovedmål for politikken at det skal lønne seg for arbeidsløse å ta i mot arbeidsoppdrag, også om de ikke er av varig karakter eller stort omfang. Arbeidsløse som tar vikaroppdrag blir trukket i arbeidsledighetstrygden i forhold til tiden de er i lønnet arbeid. Henvendelser fra arbeidsløse påpeker at Aetat beregner en halv time ekstra for hver arbeidet time for den som arbeider som tilkallingsvikar i skolen fordi lønnsnivået i skolen er høyt.
Er dette korrekt praksis?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Det er riktig som representanten Karin Andersen peker på at graderte (avkortede) dagpenger til delvis arbeidsløse beregnes i forhold til tiden de er i arbeid. Det framgår av folketrygdloven § 4-13. Dette prinsippet danner så grunnlaget for praksisen på området.

Etter Aetats retningslinjer skal som hovedregel arbeidssøkeren føre opp alle timer med lønnet og ulønnet arbeid. I tilfeller der det utbetales lønn for flere timer enn det faktisk er utført arbeid i, skal antall lønnede timer føres opp.

Lærere som tilkalles ved behov, må føre opp den tiden de blir lønnet for (undervisningstiden og tid til for- og etterarbeid). Det er vanlig at lærere får betalt for mer enn bare undervisningstiden. Avkortingen er med andre ord ikke begrunnet med at lønnsnivået for lærere oppfattes som høyt, men fordi det gis lønn for tid utover undervisningstiden - beregnet tid til forberedelse og etterarbeid. Denne praksisen er, slik jeg ser det, i tråd med det prinsippet lovbestemmelsen knesetter.