Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:635 (2004-2005)
Innlevert: 18.03.2005
Sendt: 18.03.2005
Besvart: 01.04.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Mange lærere ansatt i videregående skoler har et personlig stillingsvern som i praksis betyr at de er uoppsigelige. Ordningen ble innført mens staten hadde forhandlingsansvaret for lærerne og er videreført i ny avtale med KS som en personlig ordning for de som hadde slikt stillingsvern i sin avtale med staten.
Hvor mange lærere er det pr. dags dato som har slike avtaler?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Etter at opplæringsloven trådte i kraft 1. august 1999 skjer alle nyansettelser av lærere i grunn- og videregående skole etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Før 1. august 1999 fikk lærerne i videregående skole regulert sitt ansettelsesforhold i henhold til tariffavtale, ofte omtalt som rettsvilkårsavtalen.

De lærerne i videregående skole som var fast/uoppsigelig ansatt før 1. august 1999 beholdt sitt ansettelsesforhold som en personlig ordning så lenge de innehadde samme stilling. Per 1. august 1999 var det 23 000 årsverk i videregående skole, og av disse var 2/3 uoppsigelig ansatt, dvs. 15 300 årsverk. Tallet er noe lavere i dag. Dette skyldes alderssammensetningen blant lærere i videregående skole og den naturlige avgangen som har skjedd. Det lar seg imidlertid ikke gjøre gjennom eksisterende statistisk materiale å fastsette tallet eksakt.

Statens tjenestemannsregister (STS) for skoleverket registrerer ikke hvorvidt de ansatte i skoleverket er ansatt etter gammel eller ny ordning. Her registreres stillingsstørrelse, kompetanse/utdanning, skoleslag, kjønn, lønn mv., ikke hvilken ordning man er ansatt etter.

Etter henvendelse til Kommunenes Sentralforbund (KS) har det heller ikke kommet frem sikre opplysninger om hvor mange lærere i videregående skole som er fast/uoppsigelig ansatt pr. dags dato.

Departementet har foretatt noen stikkprøver i fylkeskommunene. Disse viser at i Vestfold fylkeskommune er prosentandelen uoppsigelige lærere nå 45 pst., i Hordaland 48 pst., i Nord-Trøndelag 47 pst., i Østfold 46 pst., i Oppland 49,2 pst. og i Rogaland 49,6 pst. Tallene er basert på opptellinger i den enkelte fylkeskommune.