Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:636 (2004-2005)
Innlevert: 18.03.2005
Sendt: 18.03.2005
Besvart: 05.04.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): En ny rapport fra Statens vegvesen viser et omfattende etterslep i vedlikehold på landets fylkesveger. Totalt koster det 11 mrd. kr å ruste opp veiene til skikkelig standard. For Hordaland er etterslepet størst; nesten 1,2 mrd. kr. En videreføring av etterslep vil ytterligere øke beløpet. Manglende vedlikehold reduserer effektivitet og sikkerhet i trafikkavviklingen. Etterslepet viser frem en økonomisk oppgave som Hordaland fylkeskommune selvsagt ikke kan klare.
Hva vil statsråden gjøre med dette?

Begrunnelse

Selv med en økonomi som med borgerlig styre i samarbeid mellom FrP, H og KrF er brakt i balanse vil Hordaland fylkeskommune med dagens økonomiske rammer ikke ha noen muligheter til å løse den enorme oppgaven det er å dekke inn nødvendig vedlikehold på fylkesvegene. Jeg går ut fra at dette nok også er problemstilling for mange andre fylker. Denne saken dreier seg heller ikke om innspill eller innlegg i arbeid for nye vegprosjekter; det handler utelukkende om det varsel og den påminnelse vi nå får om at vi som nasjon ikke makter å ta vare på den vegkapitalen vi alt har investert i. Og det handler om den utfordringen som dette innebærer. Samfunnsøkonomisk blir dette dårlig forvaltning; kapitalen bokstavelig talt forvitrer; effektiviteten i transport av varer og personer reduseres og den trafikkmessige sikkerheten reduseres også. For folk flest blir dette uforståelig; at vegvedlikeholdet fremviser stadig økende etterslep samtidig som oljefondet stadig øker. Jeg håper samferdselsministeren kan fremvise en strategi som ikke bare kan snu utviklingen men også sørge for en omfattende opprustning i vedlikeholdet av fylkesveger på landsbasis og spesielt i Hordaland.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Det er fylkeskommunen som har ansvar for å prioritere midler til drift, vedlikehold og investeringer på fylkesvegnettet. Statens vegvesen, ved regionvegsjefene, har imidlertid det administrative ansvaret for fylkesvegnettet, jf. vegloven § 10. Regionvegsjefene står også som byggherrer på vegne av fylkeskommunen på alle arbeider på fylkesvegnettet. Siden det er fylkeskommunenes ansvar å prioritere innsatsen på fylkesvegnettet, ønsker jeg ikke å legge fram en strategi for finansiering av opprusting av dette vegnettet verken på landsbasis eller i Hordaland. Jeg vil imidlertid vise til den styrking Regjeringen Bondevik II har gjort i forhold til kommunal og fylkeskommunal økonomi og jeg er også kjent med at det pågår et arbeid i regi av Kommunal- og regionaldepartementet for å se på en ny nøkkel for fordeling av midler til fylkeskommunene. Statens vegvesen er godt kjent med fylkesvegnettets tilstand, og vil ha økt fokus på vegkapitalens utvikling i årene som kommer. For å dokumentere det vedlikeholdsmessige etterslepet på fylkesvegnettet, har Vegdirektoratet fått gjort beregninger som viser et etterslep på 10,8 mrd. kr. Dette beløpet har følgende fordeling på de enkelte vegelementene:

Tunneler: 52 mill. kr.

Grøfter, kummer og rør: 928 mill. kr.

Vegfundament, vegkropp og vegdekke: 7 899 mill. kr.

Vegutstyr og miljøtiltak: 795 mill. kr.

Bruer og kaier: 1 101 mill. kr.

Sum: 10 775 mill. kr.