Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:640 (2004-2005)
Innlevert: 18.03.2005
Sendt: 21.03.2005
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 14.04.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): Mener utdannings- og forskningsministeren at det er grunnlag for å instruere de regionale helseforetakene til å legge de alminnelige satser for driftstilskudd for privatpraktiserende legespesialister og psykologer til grunn for finansieringen av studenthelsetjenesten ved samskipnader?

Begrunnelse

I Budsjett-innst. S. nr. 12 (2004-2005) heter det:

"Komiteen viser til Budsjett-innst. S. nr. 12 (2002-2003), der flertallet ba om at det skulle igangsettes en gradvis overføring av studentsamskipnadens helsetilbud til den ordinære kommunehelsetjenesten og psykiatriplanen. I tråd med dette overførte departementet 4.1 mill. kroner til Helsedepartementet fra 2004. Studentenes allmennhelsetilbud er nå tilpasset fatslegeordningen, mens de er forutsatt at det psykiatriske/psykologiske tilbudet skal innpasses i en driftstilskuddsmodell, der deler av finansieringen organiseres ved at et tilskudd til helsetjenesten fra Helsedepartementet bakes inn i rammefinansieringen til helseforetakene. De resterende midlene skal dekkes ved gjennomføring av opptrappingsplanen i psykiatrien.
Komiteen forutsetter at studenthelsetjenesten blir tilpasset de ordinære drifts- og avtalevilkår for spesialisthelsetjenesten, og legger til grunn at helseforetakene sikrer studentene et forsvarlig tilbud."

Ifølge opplysninger fra Studentsamskipnaden (SiO), er de i henhold til avtale med Helse Øst for 2005 forpliktet til å levere 5 psykiatriårsverk og 5 psykologårsverk. For dette får de overført et tilskudd på 2,8 mill. kr. Dette er nær 2 mill. kr mindre enn hva ordinære driftsavtaler for privatpraktiserende legespesialister og psykologer med laveste tilskuddsats ville beløpe seg til. Det kan derfor synes at Stortingets forutsetning om at studenthelsetjenesten blir tilpasset ordinære drifts- og avtalevilkår for spesialisthelsetjenesten ikke er ivaretatt.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Som ansvarlig statsråd for helsetjenesten og de regionale helseforetakene er det besluttet at helse- og omsorgsministeren besvarer spørsmålet.

Studentene har samme rett og adgang til alminnelige helsetjenester som resten av befolkningen. Studentene har som alle andre krav på at de regionale helseforetakene sikrer dem et forsvarlig behandlingstilbud i psykisk helsevern. Den generelle styrkingen av tjenestene som skjer ved Opptrappingsplanen for psykisk helse skal komme hele befolkningen til gode, også studenter. Jeg har ikke fått indikasjoner om at studenter i mindre grad enn andre får forsvarlig helsehjelp.

I tillegg til styrking av de ordinære helsetjenestene gjennom Opptrappingsplanen, videreføres det spesielle tilskuddet til den helsetjenesten som er bygget opp ved studentsamskipnadene ved UiB, NTNU og UiO. Samskipnadene får overført samtlige av de midlene som er øremerket til formålet. Slik jeg ser det, er betingelsene som Stortinget gav i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2003 ivaretatt med dette.

Det er, slik representanten viser til, inngått avtale mellom Helse Øst RHF og Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) om tilbudet til studentene. Det vises til at SiO ikke er tilfreds med avtalen. Jeg legger til grunn av avtalen er inngått mellom SiO og Helse Øst RHF, og at avtalepartene selv må fremforhandle løsninger de er tilfreds med.

Tildeling av hjemler for privatpraktiserende spesialister må skje gjennom de ordinære søknadsprosedyrer. De regionale helseforetakene må i den forbindelse ha anledning til å vurdere slike søknader i en helhetlig prioriteringssammenheng, og innenfor det "sørge-for"-ansvaret foretakene har for befolkningen i regionen.

På bakgrunn av dette ser jeg ikke at det er grunnlag for å instruere de regionale helseforetakene om å legge alminnelige satser for privatpraktiserende leger og psykologer til grunn.