Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:647 (2004-2005)
Innlevert: 30.03.2005
Sendt: 30.03.2005
Besvart: 08.04.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Stortinget skrev i Innst. S. nr. 216 (1988-89) at boretidsbegrensningene for egg- og larvesonen i Barentshavet er 20. mars til 1. august og at dette gjelder vest for en linje fra Bjørnøya til Nordkapp. Olje- og energidepartementet varslet 15. mars 2005 at Norsk Hydros borevindu for "Eirik Raude" i Barentshavet forlenges med én måned, til 20. april.
Ligger letetillatelse 225 vest for denne linjen og i egg- og larvesonen i Barentshavet, og i så fall, hva er hjemmelsgrunnlaget for å forlenge prøveboringen til 20. april?

Begrunnelse

Olje- og energidepartementet bekjentgjorde 15. mars 2005 at Norsk Hydro sitt borevindu i Barentshavet forlenges med én måned, til 20. april. Dette gjelder boringen med plattformen "Eirik Raude" på utvinningstillatelse 225 i et miljøfølsomt område. Den opprinnelige begrunnelsen for at Hydro skulle avslutte boringen innen 20. mars, er at miljøkonsekvensene av utslipp vil være betydelig større etter denne tiden. I april gyter lodda i området, og en rekke andre fiskelarver og yngel trekker inn denne delen av Barentshavet. Disse er svært sårbare for forurensing fra oljevirksomhet. Utvinningstillatelse 225 ble tildelt med en borebegrensning i oljeførende lag i perioden 20. mars til 1. august. Dette er i tråd med det Stortinget sa i Innst. S. nr. 216 (1988-89):

"Komiteen slutter seg derfor til at det innenfor kystsonen og egg- og larvesonen ikke vil bli boret i oljeførende lag i den sårbare perioden for fiskeegg og larver. Dette gjelder vest for en linje fra Bjørnøya til Nordkapp i perioden 20. mars til 1. august."

Norsk Hydro har imidlertid på vegne av rettighetshaverne i utvinningstillatelse 225 søkt om dispensasjon fra denne borebegrensningen og OED har gitt dispensasjon.
Olje- og energidepartementet redegjør ikke for hvorvidt de på faglig grunnlag mener dette er riktig og hvordan de har kommet fram til beslutningen om å gi utvinningstillatelse 225 i Barentshavet dispensasjon fra borebegrensningen på inntil én måned, fra 20. mars til 20. april 2005, slik at undersøkelsene i den pågående brønnen kan fullføres. Olje- og energidepartementet redegjør heller ikke for hjemmelsgrunnlaget for dispensasjonen eller hvorfor saken ikke har blitt forelagt Stortinget. Det er bekymring for at denne beslutningen, om den ikke endres, vil bidra til å ytterligere redusere åpenhet og faglig etterrettelighet i forbindelse med oljeaktivitet i de sårbare nordområdene og at dette vil skape presedens for å nedprioritere miljøhensyn når det veies opp i mot lisenshavernes isolerte økonomiske interesser.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Spørsmålet fra stortingsrepresentant Langeland er en oppfølging av hans spørsmål nr. 615 som jeg svarte på 16. mars 2005. Følgeteksten til spørsmål nr. 647 baserer seg til dels på det samme som ble spurt om i spørsmål nr. 615. Jeg vil derfor for ordensskyld begynne med å oppsummere mitt svar fra 16. mars 2005:

- Olje- og energidepartementet mottok 7. mars 2005 søknad fra Norsk Hydro ASA (Hydro) om dispensasjon fra utvinningstillatelsens pkt. 7 som setter en begrensing på boring i utvinningstillatelsen mellom 20. mars og 1. september.

- Utvinningstillatelse 225 ligger i den såkalte egg- og larvesonen slik den er definert i St.meld. nr. 40 (1988-89).

- Søknaden ble 8. mars 2005 sendt på høring til berørte departementer: Arbeids- og sosialdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Miljøverndepartementet, samt vår underliggende etat Oljedirektoratet.

- Ingen av de berørte departementene hadde innvendinger mot forlengelsen av boreperioden.

- HI konkluderte i sin uttalelse til saken at: "Det er lite sannsynlig at vesentlige mengder larver av disse artene vil bli transportert gjennom dette området før 20. april."

- Sameksistensgruppen fra 2003 vurderte behovet for fiskerivilkår i Barentshavet. Anbefalingen fra gruppen var at det ikke var nødvendig med borebegrensinger i det området som omfatter utvinningstillatelse 225. Disse konklusjonene ble gjennomgått og kommentert i St.meld. nr. 38 (2003-2004).

- Alle innspill i saken, med unntak av deler av søknaden fra Hydro samt OD sitt svar er offentlig.

Retten til å sette borebegrensinger ved tildeling fremgår av petroleumsloven (lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet) § 3-3 første ledd. Det var med hjemmel i dette at borebegrensingen i utvinningstillatelse 225 i sin tid ble satt.

I utvinningstillatelse 225 fremgår det av pkt. 12 at "departementet eller den det bemyndiger kan dispensere fra bestemmelsene i utvinningstillatelsen". Dispensasjonsadgangen er generelt utformet og gjelder derved alle forhold knyttet til utvinningstillatelsen. Mitt vedtak ble fattet i medhold av denne hjemmelen.

Vurderingen bak vedtaket bygget blant annet på det faktum at ingen berørte departementer hadde innsigelser til forlengelsen, samt at Stortinget relativt nylig har behandlet spørsmålet om borebegrensinger i dette området for nye utvinningstillatelser uten merknader.

For øvrig kan det opplyses om at Norsk Hydro 30. mars 2005 avsluttet boringen i utvinningstillatelse 225.