Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:646 (2004-2005)
Innlevert: 30.03.2005
Sendt: 30.03.2005
Besvart: 06.04.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Er forsvarsministeren enig i at offentlige anlegg som militærleire så langt råd bør stilles til disposisjon for hjelpekorpsene i påsken, og hva vil forsvarsministeren gjøre for at Røde Kors i fremtidige påsker får tilgang til anlegg som det på Mjølfjell uten at kostnadene blir urimelig høye?

Begrunnelse

Os Røde Kors har hatt beredskap på Mjølfjell hver eneste påske siden 1959. Hjelpekorpset har brukt Forsvarets leir som base. Denne påsken var imidlertid Røde Kors ikke til stede i området. Ifølge NRK Hordaland 23. mars skyldes dette at hjelpekorpset de to siste årene har måttet betale for bruken av leiren, og i år fant Røde Kors ut at de ikke hadde råd. Mjølfjell er et populært utfartsområde for påsketurister i Hordaland. Fra militærleieren kan en scooterpatrulje rykke ut på ti minutters varsel. Denne påsken var luftambulanse eller scooterpatrulje fra Voss alternativet, noe som tar én time.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Ved behandlingen av St.prp. nr. 77 (2000-2001), jf. Innst. S. nr. 343 (2000-2001), 13. juni 2001, samtykket Stortinget i at Forsvarsdepartementet samlet samtlige oppgaver knyttet til Forsvarets eiendomsforvaltning i en forvaltningsbedrift, som i hovedsak skulle basere sin inntjening på kostnadsdekkende husleie fra brukere av Forsvarets eiendommer. Dette har ført til at også brukere utenfor Forsvaret er blitt avkrevet en leie som avspeiler de faktiske kostnader for bruken, slik at disse kostnadene ikke blir skjult i Forsvarets driftsutgifter.

Forsvaret skal som en av sine oppgaver bidra til samfunnssikkerhetsarbeidet. Det er imidlertid en forutsetning at Forsvaret bidrar med utgangspunkt i tilgjengelige kapasiteter, kompetanse og de ressurser som er etablert for å løse primæroppgavene.

Hovedredningssentralene og de lokale redningssentralene, begge under ledelse av politiet, har det overordnede operative ansvaret for redningstjenesten i Norge. I henhold til samvirkeprinsippet blir imidlertid både offentlige og frivillige ressurser stilt til disposisjon for redningstjenesten, og spesielt i påsken vil politiet i mange deler av landet få praktisk bistand fra blant annet frivillige organisasjoner. Jeg vil stille meg åpen for at de frivillige organisasjoner, som etter politimesterens anbefaling søker om bruk av ledige militære etablissementer i forbindelse med redningstjenesten i påsken og lignende, får fravike prinsippet om å betale full kostnadsdekkende husleie, og bare betale for faktiske påløpte utgifter som strøm, varme, vask med videre.