Skriftlig spørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:649 (2004-2005)
Innlevert: 30.03.2005
Sendt: 31.03.2005
Besvart: 08.04.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Regjeringen avviste klagen fra Musikk Instrument Akademiet om fortsatt statstilskudd. I brevet er det foretatt en omfattende gjennomgang og det understreks at hvert av punktene isolert sett gir grunnlag for å trekke tilbake tilskuddet. Musikk Instrument Akademiet gir et unikt utdanningstilbud. Det finnes ikke tilsvarende i landet og heller ikke i de andre nordiske land. Dette setter studenten, som har påbegynt utdanningen, i en vanskelig situasjon.
Vil departementet ta initiativ til at opprettes et nytt tilsvarende tilbud?

Begrunnelse

Musikk Instrument Akademiet representer et unikt utdanningstilbud. Det ligger i skjæringspunktet kultur og utdanning. Det er et utdanningstilbud som burde bli tatt vare på og utviklet videre. Det representerer en kunnskap og ikke minst en faglig tradisjon, som er en viktig del av det samlede utdanningstilbud. For å ta vare på studentene som har påbegynt en utdanning og ikke minst for å ta vare på viktige kulturfag, bør departementet vurdere muligheten for å videreføre tilbudet. Enten som et offentlig tilbud eller at det videreføres etter dagens modell. I den forbindelse vil det være naturlig med en gjennomgang av hvor i utdanningssystemet det skal plasseres. Både høgskole og fagskole kan være aktuelle plasseringer.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Musikk Instrument Akademiet AS hadde godkjenning som frittstående videregående skole med formål å gi yrkesopplæring som ikke blir gitt ved videregående offentlige skoler, det vil si opplæring som bl.a. ikke omfattes av strukturen i den videregående opplæringen.

Vedtaket om å tilbakekalle godkjenningen til Musikk Instrument Akademiet AS er ikke til hinder for at det etter friskoleloven søkes om etablering av skoler med tilsvarende formål. Enhver søknad av denne art vil bli vurdert av Utdanningsdirektoratet som nå er delegert myndighet etter friskoleloven.

Etter gjeldende regelverk er høyskoler og fagskoler gitt stor frihet til selv å vurdere hvilke opplæringstilbud de ønsker å gi. Jeg vil ikke på grunn av den ovennevnte saken pålegge disse institusjonene å starte opp et opplæringstilbud tilsvarende det Musikk Instrument Akademiet AS hadde godkjenning for, men la skolene selv vurdere om dette er noe de ønsker å tilby.