Skriftlig spørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:650 (2004-2005)
Innlevert: 30.03.2005
Sendt: 31.03.2005
Besvart: 06.04.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): I KrFs forarbeider til vedtak om ny lov om førsteinstansdomstolene, undersøkte bl.a. undertegnede om forholdet mellom domstolen på Kongsberg og samme i Hokksund, og fikk da klar forståelse av at på Kongsberg måtte det bygges nytt om den nye domsstolen skulle legges der, mens det på Hokksund var plass nok til å inkludere Kongsberg. Man måtte bare omorganisere noe og ev. innpasse en ekstra rettssal.
Har det skjedd endringer som nå forutsetter nybygging i Hokksund?

Begrunnelse

Sammenslåingen av de to domstolene er ikke gjennomført ennå, men skal skje om ikke så lenge. I forutsetningene for at KrF gikk inn for at de to domstolene skulle slås sammen, og at den framtidige domstolen skulle ligge på Hokksund, var økonomien viktig. Det ble sagt at på Kongsberg var lokalitetene for små, umoderne og ikke anvendelige for en ny tingrett. Dessuten var det nytt bygg på Hokksund; der var det rommelige lokaler, moderne utstyr og avtale om husleie ca. 20 år fram i tid. Noen bygningsmessige tilpasninger måtte sannsynligvis gjøres, men det var av mindre karakter.
Under besøk på Kongsberg for kort tid siden, ble jeg fortalt at det var endrede forutsetninger i den saken jeg hadde vært med å avgjøre til fordel for Hokksund. Ved mitt påfølgende besøk i Hokksund bekreftet for så vidt sorenskriveren at det ville skje noen bygningsmessige endringer. I aktualitetsmagasin for domstolene "Rett på Sak" 1/2005 ser jeg oppført på side 22 under "Foreløpig oversikt over planlagte byggeprosjekt i domstolene" at "Eiker og Kongsberg" er med.
Ettersom det ikke sies noe mer om størrelse av byggeprosjektet eller oppgis noen kostnadsramme/oversikt, er det av stor interesse å få vite om vi her snakker om investeringer og økte driftsutgifter som om de hadde vært lagt på bordet før vedtaket ble fattet om sammenslåing av domstolene, kunne nullet ut det vektige økonomiargumentet til fordel for plassering i Hokksund.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: St.meld. nr. 23 (2000-2001) Førsteinstansdomstolene i fremtiden ble behandlet av Stortinget 21. mai 2001. Stortinget vedtok da at de opprinnelig 92 domstolene i første instans skulle reduseres til 66. I Stortingets vedtak lå også en beslutning om å opprettholde domstolen i Hokksund.

En sentral oppgave for Domstoladministrasjonen er å sørge for at de forestående strukturendringene i førsteinstansdomstolene gjennomføres på en god og formålstjenlig måte i tråd med Stortingets beslutninger.

Jeg har fått opplyst fra Domstoladministrasjonen at i dialogen Domstoladministrasjonen har hatt med Eiker, Modum og Sigdal tingrett i Hokksund, er det blitt fremhevet behov for ombygging, eventuelt utbygging, av tinghuset. Dette har sammenheng med at domstolen har behov for ytterligere en rettssal med tilhørende dommerrom og tilleggsrom. Domstoladministrasjonen vil arbeide aktivt for at nødvendige tilpasninger kan gjøres innenfor dagens bygningsmasse. Det kan derfor ikke sies at situasjonen har forandret seg nevneverdig siden vedtaket ble fattet.