Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:652 (2004-2005)
Innlevert: 31.03.2005
Sendt: 01.04.2005
Besvart: 07.04.2005 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Det er etablert et fast kurs tilbud til foreldre med funksjonshemmede barn ved Modum Bad. Barne- og familiedepartementet har bevilget penger til kurset.
Medfører det riktighet at dette kurset bare er forbeholdt foreldrepar og ikke tilbys aleneforeldre, og mener statsråden det i så fall er akseptabelt at aleneforeldre kan utelukkes fra slike tilbud?

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Gjennom prosjektet Hva med oss? er det utviklet et landsdekkende tilbud om samlivsveiledning til foreldre med funksjonshemmede barn. Dette er et ledd i departementets satsing på å styrke forpliktende samliv og har vært utviklet primært med sikte på å ivareta parforholdet i familier med de ekstrabelastninger som et funksjonshemmet barn ofte innebærer.

Jeg har stor forståelse for at aleneforeldre med funksjonshemmede barn kan være i en svært krevende livssituasjon og ha det samme behovet som par for tilbud om veiledning og kommunikasjonsstøtte. Samarbeidsforhold med ekspartneren vedrørende barnet, samværsordninger og avlastning, et eventuelt nytt kjæresteforhold i tillegg til opplevelsen av å stå alene med omsorgen og kontakten med hjelpeapparatet er vanlige problemstillinger.

Situasjonen for aleneforeldre med funksjonshemmede barn innebærer spesielle utfordringer, og behovene blir noe forskjellige fra familier hvor foreldrene bor sammen. Slik Hva med oss?-kursene er lagt opp med fokus på parforholdet mellom foreldrene er ikke disse uten videre det rette tilbudet til denne foreldregruppen. Det er derfor behov for å gjøre tilpasninger i kursopplegget for at det skal bli et godt tilbud til aleneforeldre med funksjonshemmede barn.

De foreløpige erfaringer fra Hva med oss?-prosjektet er positive. Departementet vil i løpet av våren motta sluttrapport og evaluering av prosjektet og ta stilling til hvordan tilbudet skal videreføres på mer permanent basis. I den forbindelse vil vi også i samråd med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vurdere en utvidelse av tilbudet til å omfatte aleneforeldre med funksjonshemmede barn og se på hvilke tilpasninger som må gjøres i kursopplegget.