Skriftlig spørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:654 (2004-2005)
Innlevert: 04.04.2005
Sendt: 05.04.2005
Besvart: 13.04.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): Det er i den seinere tida blitt gjort mye for å tilrettelegge for økt utbygging av små vannkraftverk. NVE har vurdert det samla potensialet i småkraftverk til å være hele 25 TWh, og det er stor interesse blant grunneiere for å bygge ut. Manglende linjekapasitet kan likevel bli en betydelig flaskehals for å kunne utnytte dette potensialet.
Hva gjør Regjeringen for å skaffe seg en oversikt over kapasiteten i strømnettet i de aktuelle områdene der det er stort utbyggingspotensial?

Begrunnelse

Ved behandling av St.meld. nr. 41 (2002-2003) uttalte energi- og miljøkomiteen at forholdene måtte legges til rette for etablering av små kraftverk, og at det er viktig at nettselskapene aktivt bidrar til gode løsninger for tilkobling til nettet. I Innst. S. nr. 66 (2003-2004) går det fram:

"Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, understreker behovet for et mest mulig likt regelverk med lavest mulig kostnad. Flertallet har gjennom høringer til budsjettet for 2004 fått signaler om at kostnadsfordelingen for å kople seg på nettet kan virke urettferdig og urimelig for mange utbyggere av små og mellomstore kraftverk. Flertallet vil peke på behovet for et mest mulig likt regelverk, slik at ikke tilkopling til nettet blir en hemsko for utbygging for små og mellomstore energiverk."

I NVE sin kartlegging av potensialet for bygging av små kraftverk går det fram at flere av fylkene har et høyt utbyggingspotensial. For eksempel har Sogn og Fjordane et potensial på hele 5 TWh mens Hordaland har et potensial på 4,4 TWh. Samtidig kommer det meldinger om at nettilknytning kan komme til å skape problemer for flere planlagte kraftverk i disse to fylkene, det samme gjelder og andre steder. Kapasiteten i eksisterende linjenett er for liten til å ta inn ny produksjon, og utbyggere blir pålagt å betale store anleggsbidrag. Flere steder vil slike pålegg kunne hindre utbygging av nye småkraftverk, og det blir problemer med å hente ut det potensialet som ligger i småkraftutbygging. Dette oppleves som urimelig forskjellsbehandling av utbyggere, det kan også være uklokt at samfunnet ikke utnytter disse ressursene. Stortingsflertallet har lagt vekt på at tilknytning til nettet ikke må bli en hemsko for utbygging av småkraftverk. Dette må følges opp i politisk handling.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Energiloven med tilhørende forskrift pålegger alle lokale nettselskaper å delta i energiplanlegging. Alle nettselskaper skal utarbeide og offentliggjøre en energiutredning innenfor sine konsesjonsområder. For å lette arbeidet med energiutredningene har NVE laget en veileder. Det fremgår av veilederen at alle områdekonsesjonærene forutsettes å vurdere konsekvensene av en småkraftsutbygging i tråd med det potensialet som er kartlagt av NVE. Konsekvensene for det lokale energisystemet skal spesielt angis. Jeg kan informere om at dette spørsmålet nå følges opp av NVE i et brev som angir rammene for årets lokale energiutredninger. Brevet sendes alle områdekonsesjonærene i løpet av inneværende måned. Departementet skal følge opp dette arbeidet og vurdere hvilke tiltak som eventuelt må settes i verk.