Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:655 (2004-2005)
Innlevert: 04.04.2005
Sendt: 05.04.2005
Besvart: 08.04.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Stortinget har gjentatte ganger debattert spørsmålet om ekspropriasjonserstatning knyttet til endrede reguleringsplaner. Saken ble første gang tatt opp i Stortinget ved Dokument nr. 8:57 (1995-96), og deretter ved Dokument nr. 8:66 (1998-99).
Sett i forhold til den tid som er gått, kan statsråden antyde hvorvidt et lovforslag blir fremmet, og eventuelt når?

Begrunnelse

Stortinget vedtok 15. februar 2000 å be Regjeringen om å nedsette et lovutvalg for å lage regler om forholdet mellom reguleringsplan og ekspropriasjonserstatning. Lovutvalget ble oppnevnt mars 2001, først ett år etter vedtaket i Stortinget. Utredningen var ventet 1. januar 2003, men utsettelsen ble satt til 1. desember 2003. NOU 2003:29 ble fremlagt 4. desember 2003. Etter en lang høringsperiode er saken nå til behandling i Justis- og politidepartementet.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Justisdepartementet mottok i desember 2003 utredningen NOU 2003:29 Arealplaner og ekspropriasjonserstatning fra ekspropriasjonserstatningsutvalget. Utredningens hovedspørsmål gjelder arealplaners betydning for ekspropriasjonserstatningsutmålingen, og utredningen inneholder en omfattende behandling av en rekke enkeltspørsmål. For viktige spørsmåls del er utredningen avgitt med markerte dissenser.

Utredningen var på høring med frist for uttalelse 1. desember 2004. I tiden før og etter denne datoen er det innkommet et større antall høringsuttalelser, til dels med omfattende merknader til de ulike spørsmål som er behandlet.

Saken krever en grundig behandling, både juridisk/teknisk og politisk, før det vil bli avklart hvilket lovforslag Justisdepartementet vil fremme. Til dels gjelder saken imidlertid spørsmål om kodifisering av gjeldende domstolskapt rett, og det er for deler av utredningens forslag en større enighet om hvilke løsninger som bør legges til grunn. Det er dermed all grunn til å forvente at et lovforslag vil bli fremmet. Det vil imidlertid kreve et omfattende forarbeid internt i departementet, blant annet knyttet til behandlingen av sakens mer omstridte spørsmål, før det kan konkluderes med hvilket innhold et lovforslag fra departementet vil få. Det er ennå for tidlig å uttale seg om når et lovforslag vil bli fremmet.