Skriftlig spørsmål fra Gunn Olsen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:656 (2004-2005)
Innlevert: 05.04.2005
Sendt: 05.04.2005
Besvart: 08.04.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): Hvordan kan statsråden sikre at Foreningen Norges Døvblinde fortsatt sikres fullfinansiering?

Begrunnelse

Foreningen Norges Døvblinde har for 2005 mottatt et lavere akontobeløp enn for 2004. Videre har foreningen i brev av 10. februar 2005 fra Sosial- og helsedirektoratet fått beskjed om at deres ordning med fullfinansiering ikke vil fortsette og at de ikke kan vente tilsvarende beløp som for de to siste årene. Stortinget forhøyet støtten til denne organisasjonen i budsjettinnstillingen for 2003 nettopp for å sikre at en slik spesiell gruppe fikk midler til drift av et helt nødvendig sekretariat for å kunne drive sin virksomhet. De døvblinde kan ikke klare å drive sitt mangfoldige arbeid uten det kommunikasjonsledd sekretariatet er. Dette ble fulgt videre opp i budsjettet for 2004. Dette hadde en særskilt begrunnelse, som fremdeles er like relevant:

"Komiteen vil understreke at det er viktig at Regjeringen følger opp Stortingets intensjon om at FNDB i motsetning til andre organisasjoner skal være 100 pst. statsstøttefinansiert. Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, er kjent med at de reduserte bevilgningene gjennom den statlige driftsstøtteordningen allerede har ført til nedskjæring av viktige aktiviteter og service til medlemmene. Flertallet vil understreke at døvblindhet vanskelig kan sammenlignes med noe annen funksjonshemming. Flertallet mener derfor at hjelpe- og tilretteleggingsbehovet er veldig stort, og at det medfører store vanskeligheter og store kostnader å drive rent organisasjonsarbeid i en slik organisasjon."

Ved omleggingen av den generelle tilskuddsordningen til funksjonshemmedes organisasjoner for 2005 heter det i budsjettet at ordningen samlet innebærer en markant økning av tilskuddene. Det kan ikke være meningen at en så spesiell organisasjon skal komme dårligere ut enn den intensjon Stortinget har lagt til grunn ved særskilt budsjettvedtak. På denne bakgrunnen antar vi at statsråden vil sørge for de nødvendige grep for at støtten til de døvblinde opprettholdes også i 2005 og for fremtiden.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Stortinget vedtok for 2003 at Foreningen Norges Døvblinde i motsetning til andre organisasjoner, skal være 100 pst. statsstøttefinansiert. Sosialdepartementet anbefalte at denne ordningen ble videreført i 2004 i påvente av nytt regelverk for tilskuddsordningen.

Stortinget har med virkning fra i år vedtatt en omlegging av tilskuddsordningen. Dette innebærer blant annet at alle organisasjoner får tilskudd via Fordelingsnemnda for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, og at ordningen med at Foreningen Norges Døvblinde var fullfinansiert er opphørt fra og med i år. I Budsjett-innst. S. nr. 11 understreket komiteen viktigheten av at regelverket praktiseres på en slik måte at organisasjonene opplever likebehandling i forhold til fastsatte kriterier.

Fordelingsnemnda fordelte skjønnstilskudd i år på bakgrunn av følgende kriterier: "Det fastsettes et skjønnsmessig beløp som reflekterer graden/omfanget av funksjonsnedsettelsens art og behovet for bistand i forbindelse med drift av organisasjonen/gjennomføring av tiltak. Videre legges det vekt på graden av lokal/regional organisering og organisasjonenes virksomhet for øvrig."

Fordelingsnemnda for funksjonshemmedes organisasjoner har i møte den 5. april 2005 fordelt midlene til organisasjonen for i år. Foreningen Norges Døvblinde som har 153 medlemmer ble etter de nye reglene innvilget 1 517 181 kr for i år. Dette utgjør 9 916 kr pr. medlem. Skjønnstilskuddet utgjør av dette 8 500 kr pr. medlem. Det gjennomsnittlige skjønnstilskuddet for alle organisasjonene utgjør 2 kr medlem. For ordens skyld vil jeg opplyse at departementet er klageinstans i disse sakene.

Sosial- og helsedirektoratet har fått i oppdrag å igangsette en prosess med Fordelingsnemnda med sikte på at det utformes kriterier innen for skjønnsrammen som gjør det lettere å sammenligne organisasjonene. Det tas sikte på at disse kriteriene legges til grunn for fordeling av midler fra 2006.