Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:657 (2004-2005)
Innlevert: 05.04.2005
Sendt: 05.04.2005
Besvart: 11.04.2005 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hvordan går det med arbeidet med å vurdere innføring av indeksregulering eller renteberegning på tilbakebetaling av fostringstilskudd/barnebidrag i de tilfeller der det har vist seg at feil mann er blitt registrert som far?

Begrunnelse

I behandlingen av Ot.prp. nr. 93 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (fastsettelse og endring av farskap) uttalte en samlet familie-, kultur- og administrasjonskomité:
"Komiteen har registrert at ved tilbakebetaling av fostringstilskott etter barneloven § 62 etter fritak av farskap, betales fostringstilskottet tilbake fra Folketrygden med samme sum som innbetalt. Komiteen ser at dette kan virke urettferdig, og ber Regjeringen vurdere konsekvensene av å innføre en indeksregulering eller renteberegning på den tilbakebetalte sum."
Statsråden svarte: "Jeg lovet imidlertid å komme tilbake til saken. Saken er ennå ikke ferdig utredet i departementet. Jeg kan ikke på dette tidspunktet si noe om utfallet av saken. Et eventuelt forslag til lovendring vil bli sendt på alminnelig høring på vanlig måte. En eventuell lovendring vil måtte få betydning for alle disse gamle sakene og det vil eventuelt måtte løses slik at det blir en rett til å få beløpet indeksregulert og/eller eventuelt også få tillagt renter. Et eventuelt høringsnotat vil forhåpentligvis foreligge i løpet av våren 2004."
Departementet la ut Vurdering av spørsmålet om å innføre renter eller indeksregulering ved tilbakebetaling av barnebidrag og 15. oktober i fjor gikk høringsfristen ut. Siden det har det tilsynelatende ikke skjedd noe med saken.
Nå som utslagene av endringene i lov om farskap begynner å vise seg, ser vi også at mange som urettmessig har betalt bidrag skal få tilbakebetaling. I noen tilfeller har den urettmessig bidragspliktige båret en tung økonomisk bør uten at tilbakebetalingen virkes som en tilstrekkelig oppreising. For slike tilfeller bør arbeidet med eventuell indeksregulering eller renteberegning på tilbakebetaling av fostringstilskudd, forseres.
En løsning i slike saker har mange ventet altfor lenge på.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Arbeidet med å utarbeide et forslag til endring av barneloven § 80 om tilbakesøking av barnebidrag i tilfeller der en mann blir frikjent for farskap slik at det innføres en ordning som gir kompensasjon for fallet i pengeverdien fra bidraget ble betalt og til det blir tilbakebetalt, er i sluttfasen.

Jeg tar sikte på å legge fram lovforslaget for Stortinget i en samlet odelstingsproposisjon om endringer i barneloven i løpet av juni 2005.