Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:662 (2004-2005)
Innlevert: 05.04.2005
Sendt: 06.04.2005
Besvart: 12.04.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): En undersøkelse gjennomført av Elevorganisasjonen viser at norske elever i videregående skole mangler innflytelse på egen skolehverdag. I forskrift til opplæringsloven § 4-11 er den enkelte skole pålagt å ha et system som sikrer at opplæringen blir planlagt, gjennomført og vurdert i samarbeid med eleven. Få skoler har et slikt opplegg og enda færre rektorer synes å ha satt seg inn i opplæringslovens bestemmelser.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at alle skoler følger opplæringslovens bestemmelser om elevmedvirkning?

Begrunnelse

Jeg viser til forskriftens fulle tekst, og som gjelder for videregående opplæring:

"§ 4-11. Planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringa

Den enkelte skolen/lærebedrifta skal ha eit system som sikrar at opplæringa blir planlagd, gjennomført og vurdert i samarbeid med eleven/lærlingen/lærekandidaten og som sikrar at opplæringa er i tråd med den generelle delen av læreplanen og dei fagspesifikke læreplanane. Elevane/lærlingane/lærekandidatane skal få ei innføring som gir grunnlag for å kunne delta aktivt i dette arbeidet."

Jeg minner om at kap. 9a i opplæringsloven gjelder elevene sitt skolemiljø og omfatter fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Opplæringslovens forskrift § 4-11 er noe helt annet enn dette; planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen for den enkelte elev. Undersøkelsen foretatt av Elevorganisasjonen viser et resultat som er bekymringsfull av flere grunner.
For det første synes lovverk med forskrifter åpenbart lite kjent av rektorer og derfor dårlig fulgt opp. For det andre er den elevretten som forskriften omtaler viktig for elevens læringsutbytte. Motivasjonen kan påvirkes direkte av motivasjonen; derfor er det viktig at eleven kan delta i planlegning og vurdering av opplæringen undervegs. For det tredje stiller forskriftens bestemmelser store krav til både skoleledelse og den enkelte lærer; her synes det å mangle mye.
Det er derfor viktig at forskriften følges opp som en del av kvalitetsutviklingen og kvalitetsdokumentasjonen innefor videregående opplæring.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: I opplæringsloven § 13-10 første og andre ledd fremgår følgende:

Kommunen/fylkeskommunen [...] har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte [...].

Kommunen/fylkeskommunen [...] skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. [...].

Departementet skal føre tilsyn med at bl.a. kommunene og fylkeskommunen driver sin virksomhet i samsvar med opplæringsloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne loven. Dette følger av opplæringsloven § 14-1. Departementet har delegert denne tilsynsoppgaven til fylkesmennene via Utdanningsdirektoratet. På resultatområde tilsyn i embetsoppdraget for 2005, har departementet bedt fylkesmennene om at de bl.a. særlig retter oppmerksomheten mot at skoleeierne har etablert et forsvarlig system (internkontrollsystem) som er i samsvar med opplæringsloven § 13-10 andre ledd.

For øvrig vil jeg be Utdanningsdirektoratet, som er delegert den overordnede nasjonale, faglige myndigheten for tilsynsarbeid på opplæringsområdet, om å vurdere om det er behov for særskilt oppfølging av resultatene i den undersøkelsen representanten Sortevik viser til.