Skriftlig spørsmål fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:664 (2004-2005)
Innlevert: 06.04.2005
Sendt: 07.04.2005
Besvart: 13.04.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp): Svømmeopplæring av barn i regi av skolen er en viktig forutsetning både for å opprettholde den generelle fysiske aktiviteten og for å hindre drukningsulykker. I forslaget til nye læreplaner er kravene til svømmeopplæring svekket på flere områder.
Hva er grunnen til at basisferdighet i svømming ikke skal være en målsetting i læreplanen før fylte 12 år?

Begrunnelse

De fleste barn lærer å svømme av foreldrene, men for mange elever er likevel svømmeundervisning på skolen den eneste arenaen de har for å bli svømmedyktige. Det å kunne svømme er dessuten ikke bare å kunne ta noen få svømmetak etter opplæring fra foreldrene. Ferdigheten skal også bidra til at barna skal kunne føle seg trygge i vann dersom de faller uti uten at det er planlagt. En undersøkelse utført for Norges Svømmeforbund viser at 50 pst. av 5. klassingene ikke kan svømme 200 meter.
Etter dagens læreplan skal skoleelevene kunne svømme i tredje eller fjerde klasse, slik at de er i stand til å berge seg selv i vann. I 5., 6. eller senest i 7. klasse skal elevene få opplæring i både bryst- og ryggsvømming. I forslaget til ny læreplan som er ute til høring, foreslås det å senke kravene til svømmeundervisningen. Her heter det at i fjerde klasse skal elevene være "van med vatn", men først i 7. klasse er det et mål for undervisningen at elevene skal kunne "meistre grunnteknikkar i symjing". Som et av de generelle formålene som man skal arbeide etter med hele faget kroppsøving sto det i et tidligere høringsutkast: "Ferdigheter i svømming og livredning står i en særstilling". Dette er tatt helt ut i det utkastet som nå er ute på høring.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Utdanningsdirektoratet har i brev 15. februar 2005 sendt utkast til nye læreplaner for grunnskolen og for fag som videreføres i videregående opplæring på høring, herunder læreplan i kroppsøving der svømmeopplæring inngår. Frist for uttalelser til Utdanningsdirektoratet er 10. mai 2005. På grunnlag blant annet av synspunkter som kommer frem i høringen, vil Utdanningsdirektoratet utarbeide sine forslag til nye læreplaner. Forslagene blir så oversendt departementet for vurdering og fastsetting.

Jeg har merket meg de synspunktene som kommer frem i brevet fra Rune Skjælaaen, og de vil bli vurdert i det videre arbeidet med fastsettingen av den nye læreplanen i kroppsøving.