Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:668 (2004-2005)
Innlevert: 07.04.2005
Sendt: 07.04.2005
Besvart: 19.04.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil olje- og energiministeren gjennomgå Statnett og NVEs rolle og handlemåte ved ombygging av 420 kV ledning Frogner-Follo ved Ekerud i Lørenskog, gi en orientering om dette samt sørge for at skadelidende etter dette blir tilkjent kompensasjon?

Begrunnelse

H.T. Bygg AS kjøpte et område Pålerud i Lørenskog kommune i den hensikt å bygge boliger i området. Pålerud ligger mellom feltene Ekerud og Lysås som eies av OBOS.
Selskapet opplever så at Statnett/NVE ønsker å flytte 420 kV linjen til deres eiendom, for å legge forholdene til rette for boligbygging på den eiendommen som eies av OBOS.
H.T. Bygg AS opplever i tillegg at Statnett faktisk starter byggearbeider på deres eiendom før ekspropriasjonssak er ferdigbehandlet.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Statnett SF fikk ved NVEs vedtak av 14. juni 2004 konsesjon etter energiloven for en mindre ombygging av eksisterende 420 kV kraftledning Frogner-Follo ved Ekerud i Lørenskog kommune. Statnett fikk samtidig ekspropriasjonstillatelse mv. for å iverksette eiendomsinngrep etter oreigningsloven.

NVEs vedtak ble den 5. juli 2004 påklaget av H.T. Bygg AS som planlegger å bygge boliger i dette området.

Jeg gjør oppmerksom på at NVE ikke er ferdig med sin behandling av klagesaken. Dersom klagesaken oversendes departementet, vil departementet på vanlig måte foreta en fullstendig gjennomgang, herunder også av saksbehandlingen, før det treffes endelige vedtak.

NVE orienterte Olje- og energidepartementet om sakens status og framdrift i brev av 17. november 2004. Anlegget ble satt i drift i uke 27 i 2004 etter ombyggingen ved henholdsvis Ekerud og Ski. På bakgrunn av sakens karakter, og som følge av at fristen for å begjære skjønn var overskredet, bemerket NVE samtidig overfor Statnett SF at de burde arbeide videre med å komme til en minnelig løsning med H.T. Bygg.

I denne konkrete saken, hvor så mange arealbruksinteresser blir påvirket av endringen, hadde det også etter NVEs vurdering vært hensiktsmessig med en behandlingsprosess både i medhold av plan- og bygningsloven og energiloven.

Statnett SF opplyser at de kun har hatt til hensikt å legge forholdene til rette for utvidelse av et boligområde etter ønske fra kommune, grunneier og utbygger.

NVEs behandling av saken har vært tuftet på de opplysninger som forelå i søknaden, innkomne merknader og egne vurderinger. Etter NVEs vurdering var saken tilstrekkelig opplyst til å kunne fatte vedtak. NVE understreker at anlegget var ferdigstilt og satt i drift på det tidspunkt klagen fra H.T. Bygg ble mottatt. NVE konstaterer videre at klagen retter seg mot ekspropriasjonsvedtaket og forhåndstiltredelsen, og ikke mot den konsederte løsning.

NVE mener at Statnett bør ta ytterligere initiativ for om mulig å få løst saken. NVE vil anmode Statnett SF om dette. For det tilfellet at saken ikke blir løst innen rimelig tid, vil NVE oversende klagen på vedtaket av 14. juni 2004 til OED.

Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan gå nærmere inn på en vurdering av saken på det nåværende tidspunkt.