Skriftlig spørsmål fra Gunn Olsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:670 (2004-2005)
Innlevert: 07.04.2005
Sendt: 08.04.2005
Besvart: 15.04.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): Hva kan statsråden gjøre for å få slutt på at unge funksjonshemmede får sitt varige tilbud på heldøgns pleie- og omsorgstjenester i sykehjem?

Begrunnelse

Helt siden 1995 har det vært kartlagt hvor mange unge funksjonshemmede som er bosatt å aldersinstitusjoner. På tross av stor utbygging av omsorgsboliger, var det i 2004 132 personer under 50 år på sykehjem. Norges Handikapforbund, som har fulgt situasjonen nøye, mener at vi er tilbake der vi startet for 10 år siden. Dette må bety at noen flytter ut og andre får igjen slikt tilbud.
Det virker som om tallene på unge i institusjon har steget etter at den 4-årige tilskuddsordningen ble avviklet. Stortinget har bedt om at alle som vil, får flytte ut innen utgangen av i år og derfor er det vel naturlig at statsråden gir en oversikt og eventuelt foreslår nye tiltak.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: De som ikke kan ta omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å klare dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp fra kommunen. Dette kan omfatte tiltak både etter lov om sosiale tjenester og kommunehelsetjenesteloven. Det er imidlertid opp til kommunen å vurdere omfanget av den bistand som bør gis.

En kartlegging foretatt ved utgangen av 2002 viste at det var 125 personer under 50 år med nedsatt funksjonsevne bosatt i alders- og sykehjem. En del av disse ønsket ikke et alternativt botilbud, og for en del hadde kommunen vedtatt plan om utflytting. Det var likevel 63 personer med nedsatt funksjonsevne under 50 år som ifølge denne kartleggingen var bosatt i alders- og sykehjem og som ønsket et alternativt botilbud.

En arbeidsgruppe med representanter fra Norges Handikapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Sosial- og helsedirektoratet og Sosialdepartementet, ferdigstilte i desember 2003 en rapport med konkrete tiltak slik at unge personer med nedsatt funksjonsevne som ønsker det, får et annet botilbud.

Valnesfjord helsesportssenter og Muritunet - Senter for Meistring og Rehabilitering har i løpet av 2004 konkret fulgt opp de 63 personene som ifølge kartleggingen fra 2002 ønsket et annet botilbud. 16 av disse brukerne har fått et annet botilbud eller er i en planleggingsfase for utflytting. 11 brukere er døde. De resterende er fortsatt bosatt i alders- eller sykehjem. Fylkesmennene har i 2004 fulgt opp de aktuelle kommunene for å bistå disse i å utarbeide individuell plan for den enkelte bruker. Det er i tillegg opprettet en kontaktgruppe med representanter fra brukerorganisasjonene, Kommunenes Sentralforbund, Sosial- og helsedirektoratet og departementet. Gruppen skal følge utviklingen på området og komme med forslag til tiltak. Det er utarbeidet et opplegg for rullerende kartlegging av unge bosatt i alders- og sykehjem.

En ny kartlegging foretatt i 2004 av Valnesfjord helsesportssenter viser at det er 132 personer med nedsatt funksjonsevne bosatt i alders- og sykehjem. Det anslås at mellom 30 til 50 av disse har flyttet inn i et alders- eller sykehjem etter 2002. Få av brukerne har fått utarbeidet individuell plan.

Fylkesmennene vil i 2005 konkret følge opp de kommuner som etter den siste kartleggingen har unge personer bosatt i alders- og sykehjem. Blant annet skal fylkesmennene få en oversikt over hvem som ønsker et alternativt botilbud, om vedkommende har rett til individuell plan, og om det eksisterer plan for utflytting til egen bolig. Fylkesmennene skal sende en skriftlig redegjørelse til Sosial- og helsedirektoratet med frist 1. august 2005.

For å hindre at kommunene flytter unge personer med nedsatt funksjonsevne inn i eldreinstitusjon er det nødvendig å sette fokus på arbeid med kvalitet både i det kommunale tjenesteapparatet og innen spesialisthelsetjenesten.

Når det gjelder kommunenes muligheter for å finansiere tiltak for særlig ressurskrevende brukere, er det fra 2004 innført en ny øremerket tilskuddsordning. Ordningen gjelder for personer med store hjelpebehov og som mottar omfattende tjenester uavhengig av boform.