Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:671 (2004-2005)
Innlevert: 08.04.2005
Sendt: 08.04.2005
Besvart: 14.04.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Hva er tidsplan for utforming av forskrifter for å sikre gjennomføring av tiltak som kan bidra til uavhengighet mellom skadeforsikringsselskap og takstselskap, og som kan bidra til å redusere etableringshindringer i skadeforsikringsmarkedet?

Begrunnelse

Det vises til omtale av saken i Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) og vedtak i Innst. O. nr. 4 (2004-2005), samt Stortingets vedtak i Innst. S. nr. 255 (2001-2002). I behandlingen av Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) gav Stortinget Regjeringen fullmakt til å utforme forskrifter som løser de problemene Stortinget her ba om tiltak for å løse. Når det nå snart har gått tre år siden Stortingets vedtak i denne sak, er det grunn til å forvente at nødvendige utredninger snart blir ferdigstilt.


Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: I forbindelse med Stortingets vedtakelse av nye virksomhetsregler for livsforsikring vedtok Stortinget også en forskriftshjemmel som gir Kongen adgang til å gi nærmere regler om takseringstjenester i skadeforsikringsselskaper, jf. Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) og Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Besl. O. nr. 5 (2004-2005). I proposisjonen viste departementet til at utredningsoppdrag ville bli oversendt Kredittilsynet, herunder at Kredittilsynet ville bli bedt om å utarbeide utkast til forskrifter som gjennomfører eventuelle nødvendige tiltak (jf. Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) s. 103).

Departementet har på bakgrunn av dette oversendt et utredningsoppdrag til Kredittilsynet, samt bedt om at Kredittilsynet utarbeider utkast til forskrifter som gjennomfører nødvendige tiltak. Fristen for dette er satt til 15. juni 2005.