Skriftlig spørsmål fra Bjarne Håkon Hanssen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:672 (2004-2005)
Innlevert: 08.04.2005
Sendt: 08.04.2005
Besvart: 15.04.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Spørsmål

Bjarne Håkon Hanssen (A): Ved CatoSenteret i Son er det 76 rehabiliteringsplasser. De har avtale med Helse Øst om bruk av 30 av disse. De resterende 46 plassene er ikke systematisk utnyttet. Samtidig venter mange på god og aktiv rehabilitering. Det kan synes som om det ikke er samsvar mellom gode intensjoner og praktisk politikk.
Hvilken vurdering har statsråden av tilbudet til rehabilitering generelt, og mener statsråden at 30 plasser ved CatoSenteret er tilstrekkelig for mennesker som trenger denne type rehabilitering?

Begrunnelse

Rehabilitering etter sykdom eller ulykker er viktig. Rehabilitering kan bidra til at mange kommer raskere tilbake i arbeidslivet og at eldre kan bli selvhjulpne, noe som er viktig både for den enkelte og for samfunnet. Det vil være spesielt interessant å høre statsrådens syn på kapasiteten og kompetansen innen rehabilitering etter ulykker.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Avtalen mellom CatoSenteret og Helse- og omsorgsdepartementet er videreført i 2005, jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005). For 2005 har Helse- og omsorgsdepartementet bevilget inntil 20 mill. kr til CatoSenteret til kjøp av tjenester for 2005. Dette utgjør bruk av om lag 30 plasser. Det skal ytes tjenester i henhold til prosjektavtalen som er inngått, dvs. til pasienter som blir innlagt rett fra sykehus med sammensatte problemstillinger, og til sykmeldte med sammensatte lidelser med sikte på tilbakeføring til arbeid.

I tillegg har Helse Øst RHF inngått avtale om kjøp av tjenester tilsvarende 19 plasser. CatoSenteret har også avtale med bl.a. Vestby kommune og forsikringsselskap.

Både spesialisthelsetjenesten og kommunene har ansvar for å yte rehabilitering til de som trenger det. Mye rehabilitering må foregå i kommunen knyttet til den enkeltes hjem. Innenfor spesialisthelsetjenesten ytes det rehabilitering i sykehus, bl.a. i fysikalsk medisinske avdelinger og i egne sykehus eller institusjoner. Rehabiliteringsteam er viktige, bl.a. når det gjelder råd og veiledning til kommunene. De regionale helseforetakene har inngått avtaler med opptreningsinstitusjoner om hvilke tjenester institusjonene skal yte. Som kjent er det bestemt at bestilleransvar og finansieringsansvar for opptreningsinstitusjoner og helsesportssentra m.m. skal overføres til de regionale helseforetakene. Hensikten er at de tjenester som ytes i disse institusjonene skal bli en del av det helhetlige spesialisthelsetjenestetilbudet til befolkningen. Stortinget har bestemt at fra 1. januar 2006 skal opptreningsinstitusjonene m.m. få hele sin finansiering fra de regionale helseforetakene.

Det er opp til de regionale helseforetakene å vurdere hvordan det spesialiserte helsetjenestetilbudet innenfor rehabilitering skal organiseres, herunder hvor mange plasser det kan være aktuelt å kjøpe fra CatoSenteret. I hvor stor grad det regionale helseforetaket ønsker å kjøpe tjenester fra CatoSenteret vil ha sammenheng med hvilke andre tilbud som finnes i regionen.

Det er fastsatt forskrift om habilitering og rehabilitering. Forskriften er gjort gjeldende fra 1. juli 2001. Formålet med forskriften er å sikre at personer som har behov for habilitering og rehabilitering tilbys og ytes tjenester som kan bidra til stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. Forskriften presiserer både kommunens ansvar og det regionale helseforetakets ansvar for habilitering og rehabilitering.

I bestillerdokumentet til de regionale helseforetakene er det presisert at det regionale helseforetaket skal sørge for rehabiliterings- og habiliteringstjenester til de pasienter som trenger det. Videre går det fram av bestillerdokumentet at tiltak som er beskrevet i strategiplanen for habilitering av barn, og tiltak i handlingsplanen for rehabilitering av hørselshemmede skal følges opp. Når det gjelder pasienter med alvorlige hodeskader, er det fortsatt mangler. Det er satt i gang prosjekter i noen regioner med sikte på å styrke tilbudet. I bestillerdokumentet er det gitt uttrykk for at tilbudet til pasienter med alvorlig hodeskade skal styrkes.

I de regionale helseforetakene har det foregått planprosesser på rehabiliteringsområdet. For eksempel i Helse Øst RHF utredes nå kapasiteten i forhold til behovet.

Både overfor personer som er rammet av ulykke og andre som har behov for rehabiliteringstiltak, vil det i mange tilfeller kunne gjøres mer enn det gjøres i dag. For å styrke kompetansen er det i gang etterutdanningstiltak, og det er ønskelig med mer forskning på området. Som nevnt ovenfor er det presisert overfor de regionale helseforetakene at de skal sørge for nødvendige tjenester, og det legges nå til rette for en mer helhetlig tjeneste på dette feltet.