Skriftlig spørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:675 (2004-2005)
Innlevert: 11.04.2005
Sendt: 12.04.2005
Besvart: 18.04.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): Hva vil samferdselsministeren gjøre for at man får lik praksis knyttet til godkjenning av oppsetting av service- og informasjonsskilt i hele landet?

Begrunnelse

Dagens vegtrafikklov åpner for at godkjenning av oppsetting av skilt kan delegeres fra departementet. Dette har ført til at det er ulike praksis på hva slags skilt som blir godkjent for oppsetting, og legger opp til en uheldig subjektiv vurdering fra lokale myndigheter. Etter Senterpartiets vurdering, er det nødvendig med felles retningslinjer over hele landet. På den måten vil trafikanter og andre får samme informasjon uavhengig av hvor man er. Samtidig vil dette gi like vilkår til næringsliv og andre i hele landet, og gi samme mulighet til informasjon om tilbud og attraksjoner.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Vegtrafikkloven § 5 gir departementet hjemmel til å gi regler om bl.a. offentlige trafikkskilt og om hvilke myndigheter som kan treffe vedtak om oppsetting av skilt. Av skiltforskriften fremgår det hvilke myndigheter som kan treffe vedtak om oppsetting av ulike typer skilt. For service- og vegvisningsskilt er skiltmyndighet lagt til Statens vegvesen, regionvegkontoret, når det gjelder skilting på riks- og fylkesveger, og til kommunen når det gjelder skilting på kommunale veger.

Grunnlaget for skiltmyndighetenes vurderinger og avgjørelser er skiltforskriften og nærmere tekniske bestemmelser og retningslinjer for trafikkskiltenes anvendelse og utforming, den såkalte skiltnormalen. Skiltnormalen er fastsatt av Vegdirektoratet med hjemmel i skiltforskriften, og er et omfattende og detaljert regelverk som gjelder for hele landet og for alle skiltmyndighetene.

Et viktig formål med skiltnormalen er å sikre mest mulig ensartet og konsekvent anvendelse av trafikkskiltene. Skiltmyndighetene plikter imidlertid å vurdere hver enkelt sak individuelt, ut fra veg- og trafikkforholdene på det aktuelle sted. Slike forhold kan variere mye fra sted til sted, og regelverket kan ikke dekke alle ulike forhold. Skiltmyndighetene må med andre ord også bruke faglig skjønn, noe som kan føre til at ikke alle saker, som for en søker om skilt ser like ut, får det samme resultatet. Når det gjelder serviceskilt og vegvisning til virksomheter har Vegdirektoratet for øvrig etablert en særskilt klageordning, der direktoratet kan overprøve avgjørelsen til lokal skiltmyndighet.

Skiltnormalen er nå under revisjon, og en viktig del av dette arbeidet er en gjennomgang og vurdering av prinsipper og praksis for oppsetting av service- og vegvisningsskilt. Det er her også et mål å få klarere og enklere bestemmelser som kan fremme lik behandling av skiltsaker.